Introduktion i barnonkologi med hematologi

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska ha basal kunskap om epidemiologi, och bakomliggande faktorer vid utveckling av blod- och tumörsjukdomar samt, dess utredning och behandling. ST-läkaren ska även ha basal kunskap om forskningsmetodik och etiska aspekter i samband med forskning och kliniskt arbete.

Målgrupp
Barn- och ungdomshematologi och onkologi

När i utbildningen
Tidigt

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till viss del: a2, a5, a6, c5, c6, c7, c8, c9, c10, c11, c12

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt HSLF-FS 2021:8
Till viss del: STc5, STc6, STc7, STc8, STc9, STc10, STc11, STc12

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Redogöra för olika epidemiologiska metoder, registerhållning, forskningsmetodik, basal statistik och GCP (Good Clinical Practice).
  • Problematisera etiska aspekter i samband med forskning och kliniskt arbete.
  • Redogöra för epidemiologin vid blod- och tumörsjukdomar.
  • Redogöra för benmärgens funktion, hematopoes, koagulation, olika orsaker till cancer samt mekanismer vid tumörutveckling.
  • Beskriva relevanta immunologiska, genetiska och molekylärbiologiska mekanismer vid blod- och tumörsjukdomar.
  • Beskriva olika diagnostiska metoder, till exempel radiologi, genetik, patologi, immunologi och klinisk kemi samt värdera när respektive metod är relevant.
  • Beskriva olika behandlingsmetoder, till exempel cytostatika, kirurgi, strålbehandling, immunologisk behandling, cellterapi inklusive hematopoetisk stamcellstransplantation, proteinkinashämmare samt värdera när respektive metod är relevant.
  • Beskriva barnonkologins och hematologins organisation nationellt, nordiskt och internationellt.

Informationen på denna sida är ett kursämne

Observera att informationen på denna sidan inte är en färdig kurs som det går att ansöka till, utan endast ett kursämne. Ett kursämne beskriver de kompetenser inom ett specifikt område som en ST-läkare förväntas utveckla genom att delta i en eller flera kurser. Kursämnen fungerar som ett utbildningsstöd för ST-läkare, handledare och kursarrangörer och syftar till att skapa goda förutsättningar för kompetensutveckling och utveckling av utbildningsinsatser under ST.

Är du däremot intresserad av Socialstyrelsens SK-kurser så hittar du dem på SK-kursers ansökningsportal 

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: