Initialt omhändertagande av vanliga livshotande tillstånd

Kurser i initialt omhändertagande av vanliga livshotande tillstånd syftar till att ST-läkaren ska kunna fungera som fullvärdig teammedlem och teamledare i ett strukturerat initialt omhändertagande av svårt sjuka patienter. Detta innefattar såväl kompetens i det medicinska omhändertagandet, som i teamarbete.

Målgrupp
Akutsjukvård

När i utbildningen
Tidigt

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c6
Till viss del: c1, c2

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt HSLF-FS 2021:8
Till stor del: STc6
Till viss del: STc1, STc2

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

 • Redogöra för vilka åtgärder som är befogade, oavsett bakomliggande orsak, i det initiala omhändertagande av patienter med instabila vitala funktioner.
 • Förklara betydelsen av ett strukturerat initialt omhändertagande, principerna för ”Crew Resource Management”, olika redskap för teamkommunikation under stress samt metoder att tillsammans med teamet utvärdera arbetet.
 • Genomföra ett strukturerat omhändertagande av alla patienter med vanliga livshotande tillstånd, inklusive barn, gravida, immunosupprimerade och patienter som före det akuta insjuknandet har kort förväntad överlevnad, enligt följande principer: 
  - Att leda teamet genom att säkerställa att teammedlemmarnas roller och kompetenser är presenterade, att förberedelsetid före patientens ankomst används till att optimera teamets funktion och att rapport tas emot av teamet.
  - Att ett säkert arbetssätt tillämpas för patient och team och att hjärtstopp utesluts.
  - Att följa prioriterings- och behandlingsprincipen A-E (Airway-Breathing-Circulation-Disability-Exposure) och att indicerade akuta diagnostiska och terapeutiska procedurer eller behandlingar ordineras och effekterna utvärderas. 
  - Att rätt kompetenser kontaktas, vårdplan och vårdnivå upprättas, samt planera för säker transport.
  - Att avge en strukturerad rapport. 
  - Att analysera och utvärdera omhändertagandet, både medicinskt och avseende teamets funktion och kommunikation, tillsammans med teamet inför avslutat uppdrag.

Informationen på denna sida är ett kursämne

Observera att informationen på denna sidan inte är en färdig kurs som det går att ansöka till, utan endast ett kursämne. Ett kursämne beskriver de kompetenser inom ett specifikt område som en ST-läkare förväntas utveckla genom att delta i en eller flera kurser. Kursämnen fungerar som ett utbildningsstöd för ST-läkare, handledare och kursarrangörer och syftar till att skapa goda förutsättningar för kompetensutveckling och utveckling av utbildningsinsatser under ST.

Är du däremot intresserad av Socialstyrelsens SK-kurser så hittar du dem på SK-kursers ansökningsportal 

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: