Infektionssjukdomar, immunologi och reumatologi

Kurser i detta ämne syftar till att ge ST-läkaren teoretisk baskunskap inom infektionssjukdomar, reumatologi och immunologi.

Målgrupp
Barn- och ungdomsmedicin

När i utbildningen
Mitten, Sent

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c9
Till viss del: c2, c3, c4, c7, c8, c10

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt HSLF-FS 2021:8
Till stor del: STc9
Till viss del: STc2, STc3, STc4, STc7, STc8, STc10, STc14

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

Infektionssjukdomar

 • Utreda, diagnostisera, och behandla luftvägsinfektioner, urinvägsinfektioner, gastroenterit, hud- och mjukdelsinfektioner, meningit, encefalit, sepsis, etmoidit och barnsjukdomar (pricksjukdomar).
 • Utföra svalgodling, blåsskrap för virusdiagnostik.
 • Tillämpa smittskyddslagen.
 • I samråd med infektionssjukdomar kunnig kollega utreda, diagnostisera och behandla osteomyelit, artrit, spondylit, mastoidit, bakteriell enterit, inhemska zoonoser och infektioner hos immunsupprimerade.
 • Identifiera symtom och bedöma vårdnivå för tropiska sjukdomar, medfödd immunbrist, HIV och TBC.

Immunologi

 • Redogöra översiktligt för de medfödda och förvärvade immunsystemen.
 • Identifiera varningstecken för immunbristsjukdom.
 • I samråd med infektionssjukdomar kunnig kollega diagnostisera, utreda och behandla IgA-brist.
 • I samråd med immunologiskt kunnig kollega diagnostisera, utreda och behandla agammaglobulinemi, hypogammaglobulinemi (CVID), IgG-subklassbrist, transient hypogammaglobulinemia of infancy.
 • Identifiera symtom och bedöma vårdnivå för svåra immunbristsjukdomar såsom kombinerade immundefekter (severe combined immunodeficiency, SCID, Hyper- IgM syndrom, Wiscott-Aldrich syndrom), svåra medfödda neutropenier, kronisk granulomatös sjukdom, komplett DiGeorge syndrom, XLP (x-bundet lymfoproliferativt syndrom), syndrom med autoimmunitet, autoinflammatoriska sjukdomar och syndrom med immunbrist.

Reumatologi

 • I samråd med infektionssjukdomar kunnig kollega utreda, diagnostisera och behandla muskuloskeletal smärta, akut artrit och Henoch-Schönleins purpura.
 • I samråd med reumatologiskt kunnig kollega utreda, diagnostisera och behandla Kawasakis sjukdom och juvenil idiopatisk artrit samt under handledning utföra ledinjektion.
 • Identifiera symtom och bedöma vårdnivå för SLE, dermatomyosit, övriga systeminflammatoriska sjukdomar och vaskuliter samt periodiska febrar.

Informationen på denna sida är ett kursämne

Observera att informationen på denna sidan inte är en färdig kurs som det går att ansöka till, utan endast ett kursämne. Ett kursämne beskriver de kompetenser inom ett specifikt område som en ST-läkare förväntas utveckla genom att delta i en eller flera kurser. Kursämnen fungerar som ett utbildningsstöd för ST-läkare, handledare och kursarrangörer och syftar till att skapa goda förutsättningar för kompetensutveckling och utveckling av utbildningsinsatser under ST.

Är du däremot intresserad av Socialstyrelsens SK-kurser så hittar du dem på SK-kursers ansökningsportal 

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: