Infektionsrelaterade lung- och luftvägssjukdomar

Kurser inom detta ämne syftar till att ST-läkaren självständigt ska kunna handlägga de inom lungmedicin vanligt förekommande infektionsrelaterade lung- och luftvägssjukdomarna, samt ha basal teoretisk kunskap om de inom lungmedicin mindre vanligt förekommande infektionsrelaterade sjukdomarna och under handledning kunna handlägga dessa.

ST-läkaren ska kunna anpassa utredning och behandling till grupper med särskilda behov samt ta hänsyn till hälsoekonomiska, etiska, kulturella och genusrelaterade aspekter.

Målgrupp
Lungsjukdomar

När i utbildningen
Mitten, Sent

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c10
Till viss del: c1, c2, c3, c4, c7, c13

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Redogöra för handläggningsprocessen av infektionssjukdomar vid CF (Cystisk Fibros) och PCD (Primär ciliedysfunktion), samt under handledning diagnostisera, behandla och följa upp patienter med dessa sjukdomar.
  • Diagnostisera, behandla och följa upp patienter med bronkiectasier av annan genes.
  • Självständigt diagnostisera, behandla och följa upp patienter med tuberkulos, samt vara väl införstådd med smittspårning.
  • Identifiera lungpatienter med nedsatt immunförsvar och utifrån bakgrunden välja adekvata diagnostiska åtgärder och 
    behandling.
  • Under handledning handlägga infektionsrelaterade åkommor hos lungtransplanterade patienter.

Informationen på denna sida är ett kursämne

Observera att informationen på denna sidan inte är en färdig kurs som det går att ansöka till, utan endast ett kursämne. Ett kursämne beskriver de kompetenser inom ett specifikt område som en ST-läkare förväntas utveckla genom att delta i en eller flera kurser. Kursämnen fungerar som ett utbildningsstöd för ST-läkare, handledare och kursarrangörer och syftar till att skapa goda förutsättningar för kompetensutveckling och utveckling av utbildningsinsatser under ST.

Är du däremot intresserad av Socialstyrelsens SK-kurser så hittar du dem på SK-kursers ansökningsportal 

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: