Infektionsrelaterade lung- och luftvägssjukdomar

Kurser inom detta ämne syftar till att ST-läkaren självständigt ska kunna handlägga de inom lungmedicin vanligt förekommande infektionsrelaterade lung- och luftvägssjukdomarna, samt ha basal teoretisk kunskap om de inom lungmedicin mindre vanligt förekommande infektionsrelaterade sjukdomarna och under handledning kunna handlägga dessa.

ST-läkaren ska kunna anpassa utredning och behandling till grupper med särskilda behov samt ta hänsyn till hälsoekonomiska, etiska, kulturella och genusrelaterade aspekter.

Målgrupp
Lungsjukdomar

När i utbildningen
Mitten, Sent

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till stor del: 9
Till viss del: 1, 2, 8

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c10
Till viss del: c1, c2, c3, c4, c7, c13

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Redogöra för handläggningsprocessen av infektionssjukdomar vid CF (Cystisk Fibros) och PCD (Primär ciliedysfunktion), samt under handledning diagnostisera, behandla och följa upp patienter med dessa sjukdomar.
  • Diagnostisera, behandla och följa upp patienter med bronkiectasier av annan genes.
  • Självständigt diagnostisera, behandla och följa upp patienter med tuberkulos, samt vara väl införstådd med smittspårning.
  • Identifiera lungpatienter med nedsatt immunförsvar och utifrån bakgrunden välja adekvata diagnostiska åtgärder och 
    behandling.
  • Under handledning handlägga infektionsrelaterade åkommor hos lungtransplanterade patienter.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: