Infektionsmedicin för internmedicinare

För att självständigt kunna arbeta som specialist inom internmedicin krävs goda kunskaper i infektionssjukdomar.

Målgrupp
Internmedicin

När i utbildningen
Tidigt, Mitten

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c1, c2, c7

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt HSLF-FS 2021:8
Till stor del: STc1, STc2, STc7

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Identifiera och preliminärdiagnostisera de vanligaste infektionssjukdomarna.
  • Diagnostisera och behandla akuta livshotande infektionssjukdomar, till exempel meningit, encephalit, endocardit, sepsis, abscesser, osteit, osteomyelit, pyelonefrit och pneumoni.
  • Identifiera, bedöma och akutbehandla andra infektioner såsom övre och nedre luftvägsinfektioner, viroser inklusive influensa, urinvägs- och tarminfektioner (inklusive gastroenteriter), sårinfektioner (inklusive trycksår och rosfeber samt akuta och kroniska hudsår).
  • Värdera och bedöma rationell antibiotikabehandling inklusive hänsyn till resistensutveckling samt miljöpåverkan och biverkningsrisker.
  • Identifiera och initiera infektionsutredning och behandling vid feber, lymfkörtelförstoring, hosta, andnöd, oklar sänkastegring och andra tecken på infektion samt när och hur malignitetsscreening bör genomföras.
  • Redogöra för tuberkulos, vaccinationsbehov och infektionsepidemiologi.
  • Värdera indikation för och tolkning av mikrobiologisk och radiologisk utredning och provtagning (inklusive ledpunktion, lumbalpunktion) vid infektionssjukdom.
  • Värdera behovet av mer specifik utredning och behandling och när specialistkonsult i infektionssjukdomar bör tillkallas.

Informationen på denna sida är ett kursämne

Observera att informationen på denna sidan inte är en färdig kurs som det går att ansöka till, utan endast ett kursämne. Ett kursämne beskriver de kompetenser inom ett specifikt område som en ST-läkare förväntas utveckla genom att delta i en eller flera kurser. Kursämnen fungerar som ett utbildningsstöd för ST-läkare, handledare och kursarrangörer och syftar till att skapa goda förutsättningar för kompetensutveckling och utveckling av utbildningsinsatser under ST.

Är du däremot intresserad av Socialstyrelsens SK-kurser så hittar du dem på SK-kursers ansökningsportal 

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: