Infektionsepidemiologi med inriktning mot vårdhygien och smittskydd

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren utvecklar sin kompetens om grundläggande förhållanden hos smittsamma sjukdomars epidemiologi, principer och metoder för utbrottsutredning samt principer och metoder för övervakning av infektioner inom vård och omsorg och övriga samhällssektorer.

Kurs i ämnet syftar också till att förbereda ST-läkaren för att kunna ge råd och rekommendationer om hur och när dessa metoder ska användas samt för att kunna initiera och leda utbrottsutredningar.

Målgrupp
Vårdhygien

När i utbildningen
Mitten, Sent

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c5, c7
Till viss del: c4

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt HSLF-FS 2021:8
Till stor del: STc5, STc7
Till viss del: STc4

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

 • Beskriva definitioner och begrepp inom infektionsepidemiologin.
 • Redogöra för socioekonomiska, geografiska och biologiska faktorer, som kan påverka riskerna vid lokala och globala utbrott.
 • Redogöra för de principiella skillnaderna mellan smittsamma sjukdomars och till exempel livsstils- och cancersjukdomars epidemiologi.
 • Beskriva och motivera olika epidemiologiska metoder i samband med utbrottsutredning.
 • Beskriva skillnaden mellan systematisk övervakning och tillfällig insamling av information och den ändamålsenliga användningen av dessa.
 • Beskriva och motivera olika aktörers ansvar och befogenheter för att förebygga och bekämpa utbrott av smittsamma sjukdomar i olika samhällssektorer.
 • Välja lämplig studiedesign för olika infektionsepidemiologiska problem.
 • Genomföra enkla beräkningar av utfallsmål och använda enkla analysprogram såsom EpiSheet eller motsvarande.
 • Planlägga, genomföra och rapportera utbrottsutredning.
 • Organisera och genomföra systematisk övervakning med insamling, sammanställning, kvalitetssäkring, analys, tolkning och återkoppling av resultat från övervakningssystem.
 • Resonera och argumentera kring styrkor och begränsningar hos mikrobiologiska analysmetoder och andra epidemiologiska verktyg, särskilt de som används för förebyggande smittskyddsarbete, kvalitetskontroller samt infektionsepidemiologiska undersökningar och forskning vid utbrottsutredningar.

Informationen på denna sida är ett kursämne

Observera att informationen på denna sidan inte är en färdig kurs som det går att ansöka till, utan endast ett kursämne. Ett kursämne beskriver de kompetenser inom ett specifikt område som en ST-läkare förväntas utveckla genom att delta i en eller flera kurser. Kursämnen fungerar som ett utbildningsstöd för ST-läkare, handledare och kursarrangörer och syftar till att skapa goda förutsättningar för kompetensutveckling och utveckling av utbildningsinsatser under ST.

Är du däremot intresserad av Socialstyrelsens SK-kurser så hittar du dem på SK-kursers ansökningsportal 

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: