Infektioner och vårdhygien inom neonatologi

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska ha djup kunskap avseende infektioner och hygienrutiner inom neonatologi. ST-läkaren ska kunna identifiera, utreda, diagnostisera, behandla och förebygga kongenitala, neonatala och vårdrelaterade infektioner.

Målgrupp
Infektionssjukdomar

När i utbildningen
Mitten, Sent

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c7
Till viss del: a3, c3, c4, c12

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt HSLF-FS 2021:8
Till stor del: STc7
Till viss del: STa7, STc3, STc4, STc12

Målgrupp
Klinisk mikrobiologi

När i utbildningen
Mitten, Sent

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till viss del: a3, c1, c3, c4, c7, c10, c12

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt HSLF-FS 2021:8
Till viss del: STa7, STc1, STc3, STc4, STc7, STc10, STc12

Målgrupp
Neonatalogi

När i utbildningen
Mitten, Sent

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: a3, c11
Till viss del: a4, a5, a6, b1, b2, b3, c5, c7

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt HSLF-FS 2021:8
Till stor del: STa7, STc11

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

 • Redogöra för försvarsmekanismer mot infektioner hos foster och nyfödda (infektionsimmunologi).
 • Värdera fostrets hälsotillstånd och planera för optimala förlossningsförutsättningar i ett infektionsperspektiv.
 • Identifiera, utreda, diagnostisera och behandla 
  - kongenitala infektioner
  - neonatala infektioner 
  - tidiga och sena infektioner
  - vårdrelaterade infektioner inklusive infektioner orsakade av främmande kroppsmaterial 
 • Bedöma infektionsrisker hos för tidigt födda barn.
 • Bedöma indikationer för infektionsprofylax.
 • Bedöma infektionsrisker associerade med bröstmjölk.
 • Bedöma risker vid hantering av blodprodukter.
 • Redogöra för diagnostiska metoder, både etablerade och nya samt deras styrkor och svagheter.
 • Tolka mikrobiologiska svar avseende representativitet, sensitivitet och specificitet.
 • Organisera och tillämpa hygienrutiner inom neonatalvården för att undvika smittspridning.
 • Värdera förekomst av resistenta eller smittsamma agens hos patienter och deras närstående.

Informationen på denna sida är ett kursämne

Observera att informationen på denna sidan inte är en färdig kurs som det går att ansöka till, utan endast ett kursämne. Ett kursämne beskriver de kompetenser inom ett specifikt område som en ST-läkare förväntas utveckla genom att delta i en eller flera kurser. Kursämnen fungerar som ett utbildningsstöd för ST-läkare, handledare och kursarrangörer och syftar till att skapa goda förutsättningar för kompetensutveckling och utveckling av utbildningsinsatser under ST.

Är du däremot intresserad av Socialstyrelsens SK-kurser så hittar du dem på SK-kursers ansökningsportal 

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: