Infektioner och vårdhygien inom neonatologi

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska ha djup kunskap avseende infektioner och hygienrutiner inom neonatologi. ST-läkaren ska kunna identifiera, utreda, diagnostisera, behandla och förebygga kongenitala, neonatala och vårdrelaterade infektioner.

Målgrupp
Infektionsmedicin, Infektionssjukdomar

När i utbildningen
Mitten, Sent

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till viss del: 1, 3, 4, 6, 10 ,11

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c7
Till viss del: a3, c3, c4, c12

Målgrupp
Klinisk bakteriologi och virologi, Klinisk mikrobiologi

När i utbildningen
Mitten, Sent

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till viss del: 4, 7, 8

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till viss del: a3, c1, c3, c4, c7, c10, c12

Målgrupp
Neonatalogi

När i utbildningen
Mitten, Sent

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till stor del: 5, 10
Till viss del: 3

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: a3, c11
Till viss del: a4, a5, a6, b1, b2, b3, c5, c7

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

 • Redogöra för försvarsmekanismer mot infektioner hos foster och nyfödda (infektionsimmunologi).
 • Värdera fostrets hälsotillstånd och planera för optimala förlossningsförutsättningar i ett infektionsperspektiv.
 • Identifiera, utreda, diagnostisera och behandla 
  - kongenitala infektioner
  - neonatala infektioner 
  - tidiga och sena infektioner
  - vårdrelaterade infektioner inklusive infektioner orsakade av främmande kroppsmaterial 
 • Bedöma infektionsrisker hos för tidigt födda barn.
 • Bedöma indikationer för infektionsprofylax.
 • Bedöma infektionsrisker associerade med bröstmjölk.
 • Bedöma risker vid hantering av blodprodukter.
 • Redogöra för diagnostiska metoder, både etablerade och nya samt deras styrkor och svagheter.
 • Tolka mikrobiologiska svar avseende representativitet, sensitivitet och specificitet.
 • Organisera och tillämpa hygienrutiner inom neonatalvården för att undvika smittspridning.
 • Värdera förekomst av resistenta eller smittsamma agens hos patienter och deras närstående.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: