Infektioner hos immunsupprimerade - Hematologi

Kurser i detta ämne syftar till att ge ST-läkaren god kunskap i handläggningen av infektioner hos patienter med nedsatt immunförsvar. Utifrån dagens sjukdomspanorama och tillgängliga behandlingar är detta en växande grupp i samhället.

Infektionerna hos dessa patienter kan vara livshotande och är ofta mycket snabba i sitt förlopp. Den kliniska bilden, men också spektrumet av infektioner hos immunsupprimerade patienter, skiljer sig jämfört med vad man ser hos immunkompetenta.

Målgrupp
Hematologi

När i utbildningen
Mitten

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till viss del: c7, c8, c11, c12

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt HSLF-FS 2021:8
Till stor del: STc7
Till viss del: STc8, STc11, STc12

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Redogöra för infektionspanoramat hos patienter med förvärvad immunbrist orsakad av hematologisk sjukdom eller 
    behandling.
  • Identifiera och värdera symtom, kliniska tecken och laboratoriefynd som tyder på infektion hos neutropena patienter samt självständigt behandla denna typ av infektioner.
  • Under handledning diagnostisera och planera behandling för vanliga infektioner hos stamcellstransplanterade patienter samt beskriva mer ovanliga och komplicerade infektioner hos denna patientgrupp.
  • Redogöra för verkningsmekanism, resistens- och biverkningsprofil vid läkemedelsbehandling av infektioner hos immunsupprimerade.
  • Beskriva hur olika hematologiska sjukdomar och läkemedel påverkar immunförsvaret och utifrån detta bedöma sannolika infektionskomplikationer.
  • Redogöra för laborativa och bilddiagnostiska metoder för att diagnostisera infektioner hos immunsupprimerade.

Informationen på denna sida är ett kursämne

Observera att informationen på denna sidan inte är en färdig kurs som det går att ansöka till, utan endast ett kursämne. Ett kursämne beskriver de kompetenser inom ett specifikt område som en ST-läkare förväntas utveckla genom att delta i en eller flera kurser. Kursämnen fungerar som ett utbildningsstöd för ST-läkare, handledare och kursarrangörer och syftar till att skapa goda förutsättningar för kompetensutveckling och utveckling av utbildningsinsatser under ST.

Är du däremot intresserad av Socialstyrelsens SK-kurser så hittar du dem på SK-kursers ansökningsportal 

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: