Hornhinnans, senhinnans och bindehinnans sjukdomar

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska kunna utreda, diagnostisera och behandla de vanligaste sjukdomarna i hornhinnan, senhinnan och bindehinnan.

Målgrupp
Ögonsjukdomar

När i utbildningen
Tidigt, Mitten

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till stor del: 4
Till viss del: 2, 3, 11

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c4
Till viss del: c1, c2, c3, c11

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

 • Redogöra för hornhinnans och bindehinnans anatomi och fysiologi.
 • Redogöra för olika undersökningstekniker för hornhinnan.
 • Utreda, diagnostisera och föreslå behandling för hornhinnans, senhinnans och bindehinnans sjukdomar (infektiösa, inflammatoriska, allergiska).
 • Utreda, diagnostisera och föreslå behandling för keratokonus och liknande tillstånd.
 • Redogöra för indikationer och kontraindikationer för olika tekniker vid hornhinnetransplantation samt för per- och postoperativa komplikationer vid denna typ av kirurgi och föreslå behandling av dessa komplikationer.
 • Redogöra för lagarna kring hornhinnedonation.
 • Redogöra för tårfilmens uppbyggnad, olika testmetoder, och tårfilmens betydelse för hornhinnans funktion samt behandla tårfilmsdysfunktion.
 • Beskriva olika typer av kontaktlinser och komplikationer vid kontaktlinsbärande.
 • Exemplifiera de vanligaste dystrofierna och degenerationerna i hornhinnan och förklara kopplingen till genetiska variationer.
 • Redogöra för och behandla tillstånd i ögonlocken som påverkar hornhinnans och bindehinnans funktion, som exempelvis infektion och inflammation.
 • Redogöra för relevanta systemsjukdomar och hudsjukdomar som kan påverka hornhinnan, senhinnan och bindehinnan.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: