Hornhinnans, senhinnans och bindehinnans sjukdomar

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska kunna utreda, diagnostisera och behandla de vanligaste sjukdomarna i hornhinnan, senhinnan och bindehinnan.

Målgrupp
Ögonsjukdomar

När i utbildningen
Tidigt, Mitten

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c4
Till viss del: c1, c2, c3, c11

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt HSLF-FS 2021:8
Till stor del: STc4
Till viss del: STc1, STc2, STc8

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

 • Redogöra för hornhinnans och bindehinnans anatomi och fysiologi.
 • Redogöra för olika undersökningstekniker för hornhinnan.
 • Utreda, diagnostisera och föreslå behandling för hornhinnans, senhinnans och bindehinnans sjukdomar (infektiösa, inflammatoriska, allergiska).
 • Utreda, diagnostisera och föreslå behandling för keratokonus och liknande tillstånd.
 • Redogöra för indikationer och kontraindikationer för olika tekniker vid hornhinnetransplantation samt för per- och postoperativa komplikationer vid denna typ av kirurgi och föreslå behandling av dessa komplikationer.
 • Redogöra för lagarna kring hornhinnedonation.
 • Redogöra för tårfilmens uppbyggnad, olika testmetoder, och tårfilmens betydelse för hornhinnans funktion samt behandla tårfilmsdysfunktion.
 • Beskriva olika typer av kontaktlinser och komplikationer vid kontaktlinsbärande.
 • Exemplifiera de vanligaste dystrofierna och degenerationerna i hornhinnan och förklara kopplingen till genetiska variationer.
 • Redogöra för och behandla tillstånd i ögonlocken som påverkar hornhinnans och bindehinnans funktion, som exempelvis infektion och inflammation.
 • Redogöra för relevanta systemsjukdomar och hudsjukdomar som kan påverka hornhinnan, senhinnan och bindehinnan.

Informationen på denna sida är ett kursämne

Observera att informationen på denna sidan inte är en färdig kurs som det går att ansöka till, utan endast ett kursämne. Ett kursämne beskriver de kompetenser inom ett specifikt område som en ST-läkare förväntas utveckla genom att delta i en eller flera kurser. Kursämnen fungerar som ett utbildningsstöd för ST-läkare, handledare och kursarrangörer och syftar till att skapa goda förutsättningar för kompetensutveckling och utveckling av utbildningsinsatser under ST.

Är du däremot intresserad av Socialstyrelsens SK-kurser så hittar du dem på SK-kursers ansökningsportal 

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: