Högriskpatogener och biosäkerhet

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska kunna särskilja prover med misstanke om högriskpatogener så att de omhändertas på rätt nivå med minimering av smittrisk.

Målgrupp
Klinisk mikrobiologi

När i utbildningen
Mitten, Sent

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c9
Till viss del: c3, c4, c5, c6, c13

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt HSLF-FS 2021:8
Till stor del: STc9 
Till viss del: STc3, STc4, STc5, STc6, STc13

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Redogöra för skyddsnivåer och riskbedömning vid hantering av prover med olika riskklasser (biosafety levels, BSL).
  • Redogöra för lagar och regler om smittämnen som kräver diagnostik enligt BSL-3 respektive BSL-4.
  • Bedöma klinik, symtom och fynd som bör leda till misstanke om högriskpatogen hos patient och prov.
  • Redogöra för god mikrobiologisk praxis, barriärskydd och möjliga smittvägar för laboratoriesmitta.
  • Redogöra för principer och säkerhetsåtgärder vid diagnostik av högriskpatogener.
  • Redogöra för hur laboratoriesmitta kan förebyggas och behandlas med vacciner och läkemedel.
  • Redogöra för hur prover av olika riskklasser kan transporteras.
  • Beskriva det praktiska arbetet på laboratorium för diagnostik enligt BSL-3 och BSL-4.
  • Redogöra för omhändertagande av prover vid misstanke om bioterrorism.

Informationen på denna sida är ett kursämne

Observera att informationen på denna sidan inte är en färdig kurs som det går att ansöka till, utan endast ett kursämne. Ett kursämne beskriver de kompetenser inom ett specifikt område som en ST-läkare förväntas utveckla genom att delta i en eller flera kurser. Kursämnen fungerar som ett utbildningsstöd för ST-läkare, handledare och kursarrangörer och syftar till att skapa goda förutsättningar för kompetensutveckling och utveckling av utbildningsinsatser under ST.

Är du däremot intresserad av Socialstyrelsens SK-kurser så hittar du dem på SK-kursers ansökningsportal 

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: