HIV och hepatit

Syftet är att deltagaren ska fördjupa sina kunskaper om HIV och behandling med antiviral terapi samt öka sin kompetens i att diagnostisera och behandla opportunistiska infektioner. Ett annat syfte är att deltagaren ska ges förutsättningar att självständigt kunna diagnostisera, utreda och behandla patienter med viral hepatit.

Målgrupp
Infektionssjukdomar

När i utbildningen
Mitten, Sent

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c1
Till viss del: b3, c2, c4, c5, c6, c13

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt HSLF-FS 2021:8
Till stor del: STc1
Till viss del: STc2, STc4, STc5, STc6, STc8, STc13, STc14

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

HIV

 • Beskriva virus uppbyggnad och patogenes.
 • Redogöra för epidemiologi och riskgrupper.
 • Självständigt bedöma kliniska symtom vid olika stadier av HIV-infektion.
 • Tillämpa adekvata diagnostiska metoder samt tolka mikrobiologiska svar.
 • Redogöra för principer för behandling samt för vanliga biverkningar och läkemedelsinteraktioner.
 • Diagnostisera och behandla opportunistiska infektioner.
 • Tillämpa smittskyddslagen och bedöma behov av postexpositionsprofylax. 
   

Hepatit

 • Beskriva virus uppbyggnad, indelning och patogenes
 • Redogöra för epidemiologi och riskgrupper 
 • Redogöra för förlopp och risker vid olika typer av hepatitinfektion.
 • Tillämpa adekvata diagnostiska metoder samt tolka mikrobiologiska svar.
 • Bedöma behandlingsindikation 
 • Behandla hepatit med beaktande av biverkningar och interaktioner 
 • Tillämpa smittskyddslagen och bedöma behov av pre- och postexpositionsprofylax.

Informationen på denna sida är ett kursämne

Observera att informationen på denna sidan inte är en färdig kurs som det går att ansöka till, utan endast ett kursämne. Ett kursämne beskriver de kompetenser inom ett specifikt område som en ST-läkare förväntas utveckla genom att delta i en eller flera kurser. Kursämnen fungerar som ett utbildningsstöd för ST-läkare, handledare och kursarrangörer och syftar till att skapa goda förutsättningar för kompetensutveckling och utveckling av utbildningsinsatser under ST.

Är du däremot intresserad av Socialstyrelsens SK-kurser så hittar du dem på SK-kursers ansökningsportal 

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: