HIV och hepatit

Syftet är att deltagaren ska fördjupa sina kunskaper om HIV och behandling med antiviral terapi samt öka sin kompetens i att diagnostisera och behandla opportunistiska infektioner. Ett annat syfte är att deltagaren ska ges förutsättningar att självständigt kunna diagnostisera, utreda och behandla patienter med viral hepatit.

Målgrupp
Infektionsmedicin, Infektionssjukdomar

När i utbildningen
Mitten, Sent

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till stor del: 1
Till viss del: 2, 4, 5, 6

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c1
Till viss del: b3, c2, c4, c5, c6, c13

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

HIV

 • Beskriva virus uppbyggnad och patogenes.
 • Redogöra för epidemiologi och riskgrupper.
 • Självständigt bedöma kliniska symtom vid olika stadier av HIV-infektion.
 • Tillämpa adekvata diagnostiska metoder samt tolka mikrobiologiska svar.
 • Redogöra för principer för behandling samt för vanliga biverkningar och läkemedelsinteraktioner.
 • Diagnostisera och behandla opportunistiska infektioner.
 • Tillämpa smittskyddslagen och bedöma behov av postexpositionsprofylax. 
   

Hepatit

 • Beskriva virus uppbyggnad, indelning och patogenes
 • Redogöra för epidemiologi och riskgrupper 
 • Redogöra för förlopp och risker vid olika typer av hepatitinfektion.
 • Tillämpa adekvata diagnostiska metoder samt tolka mikrobiologiska svar.
 • Bedöma behandlingsindikation 
 • Behandla hepatit med beaktande av biverkningar och interaktioner 
 • Tillämpa smittskyddslagen och bedöma behov av pre- och postexpositionsprofylax.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: