Hemsjukvård och vård av sköra äldre inom allmänmedicin

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska kunna behärska hembesök som verktyg vid diagnostik och behandling samt för att kunna få en helhetsbild av en patients situation och kunna bedriva palliativ vård i hemmet i samverkan med andra professioner.

Målgrupp
Allmänmedicin

När i utbildningen
Mitten, Sent

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c8, c9
Till viss del: a1, b1, b5, c3, c11

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Identifiera äldre med komplexa behov och redogöra för vilka speciella hälso- och sjukvårdsproblem de har samt varför det finns behov av kontinuitet och helhetssyn i vården av sköra äldre.
  • Bedöma den äldres näringsstatus.
  • Identifiera när en brytpunktsbedömning behövs och tillämpa kunskapen i en utbildningssituation med patientfall.
  • Beskriva vilka andra yrkesgrupper som deltar i vården av de sköra äldre i hemmet, och redogöra för behovet av samarbete och hur det kan utformas.
  • Redogöra för hur man kan lägga upp en individuell medicinsk vårdplan i samverkan med patienten och närstående samt med övriga yrkesgrupper och redovisa tillämpning av detta i en konkret vårdsituation.
  • Redogöra för formella och praktiska förutsättningar för att arbeta i individers hem, samt vilka specifika kunskaper som man kan få via besök i hemmet.
  • Redogöra för principer för farmakologisk behandling av sköra äldre med speciellt fokus på risker med polyfarmaci interaktioner och biverkningar.

Informationen på denna sida är ett kursämne

Observera att informationen på denna sidan inte är en färdig kurs som det går att ansöka till, utan endast ett kursämne. Ett kursämne beskriver de kompetenser inom ett specifikt område som en ST-läkare förväntas utveckla genom att delta i en eller flera kurser. Kursämnen fungerar som ett utbildningsstöd för ST-läkare, handledare och kursarrangörer och syftar till att skapa goda förutsättningar för kompetensutveckling och utveckling av utbildningsinsatser under ST.

Är du däremot intresserad av Socialstyrelsens SK-kurser så hittar du dem på SK-kursers ansökningsportal 

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: