Hälsofrämjande arbete – i praktiken

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren praktiskt ska kunna tillämpa hälsofrämjande metoder i arbetet, på individ-, grupp- och samhällsnivå.

Målgrupp
Allmänmedicin

När i utbildningen
Tidigt, Mitten, Sent

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till stor del: 21
Till viss del: 3, 4, 6, 7, 10, 12, 13, 14

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: b2, c12
Till viss del: c1, c3, c4, c6, c7, c10

Målgrupp
Barn- och ungdomsmedicin

När i utbildningen
Tidigt, Mitten, Sent

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till stor del: 1, 21
Till viss del: 13, 14, 15, 18

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: b2, c1

Målgrupp
Socialmedicin

När i utbildningen
Tidigt, Mitten

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till stor del: 7
Till viss del: 2, 5, 12, 14

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Ej tillämpbar

Målgrupp
Arbets- och miljömedicin

När i utbildningen
Mitten

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till stor del: 10, 13, 15
Till viss del: 1, 6, 7

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c6, c7, c8

Målgrupp
Rehabiliteringsmedicin

När i utbildningen
Mitten, Sent

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till stor del: 2, 3, 4, 13, 15
Till viss del: 9, 10, 11, 12

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Ej tillämpbar

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Sammanfatta definitioner och teorier om hälsa inklusive salutogenes (hälsans ursprung).
  • Beskriva primär, sekundär och tertiär prevention (hälsofrämjande, sjukdomsförebyggande och rehabiliterande insatser).
  • Beskriva olika pedagogiska metoder och patientcentrerade arbetssätt för hälsofrämjande arbete.
  • Problematisera definitioner av frisk, funktionshindrad och sjuk.
  • Beskriva läkarens roll i hälsofrämjande arbete för individer, grupper, organisationer och samhälle.
  • Beskriva och jämföra levnadsvanors (alkohol, droger, tobak, mat, fysisk aktivitet, stress sömn och sex) betydelse för individens hälsa och för folkhälsan.
  • Översiktligt beskriva den sociala fördelningen av hälsa och konsekvenser vid intervention.
  • Beskriva hälsofrämjande insatser och aktörer under olika skeden av livet.
  • Beskriva vaccinationsprogrammet inom BVC- verksamheten samt dess betydelse som ”det goda exemplet”.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: