Hälsofrämjande arbete – i praktiken

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren praktiskt ska kunna tillämpa hälsofrämjande metoder i arbetet, på individ-, grupp- och samhällsnivå.

Målgrupp
Allmänmedicin

När i utbildningen
Tidigt, Mitten, Sent

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: b2, c12
Till viss del: c1, c3, c4, c6, c7, c10

Målgrupp
Barn- och ungdomsmedicin

När i utbildningen
Tidigt, Mitten, Sent

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: b2, c1

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt HSLF-FS 2021:8
Till stor del: STb2, STc1

Målgrupp
Socialmedicin och Folkhälsa

När i utbildningen
Tidigt, Mitten

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Ej tillämpbar

Målgrupp
Arbets- och miljömedicin

När i utbildningen
Mitten

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c6, c7, c8

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt HSLF-FS 2021:8
Till stor del: STc6, STc7, STc8

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Sammanfatta definitioner och teorier om hälsa inklusive salutogenes (hälsans ursprung).
  • Beskriva primär, sekundär och tertiär prevention (hälsofrämjande, sjukdomsförebyggande och rehabiliterande insatser).
  • Beskriva olika pedagogiska metoder och patientcentrerade arbetssätt för hälsofrämjande arbete.
  • Problematisera definitioner av frisk, funktionshindrad och sjuk.
  • Beskriva läkarens roll i hälsofrämjande arbete för individer, grupper, organisationer och samhälle.
  • Beskriva och jämföra levnadsvanors (alkohol, droger, tobak, mat, fysisk aktivitet, stress sömn och sex) betydelse för individens hälsa och för folkhälsan.
  • Översiktligt beskriva den sociala fördelningen av hälsa och konsekvenser vid intervention.
  • Beskriva hälsofrämjande insatser och aktörer under olika skeden av livet.
  • Beskriva vaccinationsprogrammet inom BVC- verksamheten samt dess betydelse som ”det goda exemplet”.

Informationen på denna sida är ett kursämne

Observera att informationen på denna sidan inte är en färdig kurs som det går att ansöka till, utan endast ett kursämne. Ett kursämne beskriver de kompetenser inom ett specifikt område som en ST-läkare förväntas utveckla genom att delta i en eller flera kurser. Kursämnen fungerar som ett utbildningsstöd för ST-läkare, handledare och kursarrangörer och syftar till att skapa goda förutsättningar för kompetensutveckling och utveckling av utbildningsinsatser under ST.

Är du däremot intresserad av Socialstyrelsens SK-kurser så hittar du dem på SK-kursers ansökningsportal 

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: