Habilitering vid medfödd eller tidigt förvärvad funktionsnedsättning

Syftet med kurser i detta ämne är att ST-läkaren ska ha de teoretiska kunskaper som krävs för att fungera självständigt som ansvarig läkare för patienter i habilitering vid medfödd eller tidigt förvärvad funktionsnedsättning.

Målgrupp
Rehabiliteringsmedicin

När i utbildningen
Mitten, Sent

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c11
Till viss del: a1, a2, b4, b1, c1, c2, c3, c4, c5, c6, c7, c8, c10, c13

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till stor del: 11
Till viss del: 1, 2, 3, 4, 5, 13

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Beskriva hur medfödd eller tidigt förvärvad funktionsnedsättning påverkar barn och ungdomars utveckling.
  • Bedöma och beskriva de specifika somatiska och psykologiska konsekvenserna för patienter aktuella för habilitering (rörelsehinder, medfödda och tidigt förvärvade hjärnskador, neuropsykiatriska tillstånd och utvecklingsstörning).
  • Värdera risken för långsiktiga komplikationer samt beskriva lämpliga åtgärder för att behandla och om möjligt förebygga dessa.
  • Beskriva de psykologiska konsekvenserna av att växa upp och leva med livslånga funktionsnedsättningar samt värdera lämpliga stödinsatser för att minimera dessa psykologiska konsekvenser.
  • Bedöma funktionsnedsättningar i undersökning och anamnes. Förklara betydelsen av patientens nätverk för anamnestagandet.
  • Beskriva planering, genomförande och uppföljning av teambaserade habiliteringsinsatser.
  • Bedöma spasticitet för att i samråd med patienten, närstående och team välja icke-farmakologisk och farmakologisk behandling.
  • Bedöma behov av samverkan med specialistkliniker, primärvård och andra aktörer.
  • I samverkan med teamet värdera behov av insatser avseende hjälpmedel, bostadsanpassning samt möjligheterna till yrkesinriktad habilitering.
  • Beskriva konsekvenserna av patientens funktionsnedsättningar i utlåtande och i intyg inför ovanstående insatser.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: