Habilitering vid medfödd eller tidigt förvärvad funktionsnedsättning

Syftet med kurser i detta ämne är att ST-läkaren ska ha de teoretiska kunskaper som krävs för att fungera självständigt som ansvarig läkare för patienter i habilitering vid medfödd eller tidigt förvärvad funktionsnedsättning.

Målgrupp
Rehabiliteringsmedicin

När i utbildningen
Mitten, Sent

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c11
Till viss del: a1, a2, b4, b1, c1, c2, c3, c4, c5, c6, c7, c8, c10, c13

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Beskriva hur medfödd eller tidigt förvärvad funktionsnedsättning påverkar barn och ungdomars utveckling.
  • Bedöma och beskriva de specifika somatiska och psykologiska konsekvenserna för patienter aktuella för habilitering (rörelsehinder, medfödda och tidigt förvärvade hjärnskador, neuropsykiatriska tillstånd och utvecklingsstörning).
  • Värdera risken för långsiktiga komplikationer samt beskriva lämpliga åtgärder för att behandla och om möjligt förebygga dessa.
  • Beskriva de psykologiska konsekvenserna av att växa upp och leva med livslånga funktionsnedsättningar samt värdera lämpliga stödinsatser för att minimera dessa psykologiska konsekvenser.
  • Bedöma funktionsnedsättningar i undersökning och anamnes. Förklara betydelsen av patientens nätverk för anamnestagandet.
  • Beskriva planering, genomförande och uppföljning av teambaserade habiliteringsinsatser.
  • Bedöma spasticitet för att i samråd med patienten, närstående och team välja icke-farmakologisk och farmakologisk behandling.
  • Bedöma behov av samverkan med specialistkliniker, primärvård och andra aktörer.
  • I samverkan med teamet värdera behov av insatser avseende hjälpmedel, bostadsanpassning samt möjligheterna till yrkesinriktad habilitering.
  • Beskriva konsekvenserna av patientens funktionsnedsättningar i utlåtande och i intyg inför ovanstående insatser.

Informationen på denna sida är ett kursämne

Observera att informationen på denna sidan inte är en färdig kurs som det går att ansöka till, utan endast ett kursämne. Ett kursämne beskriver de kompetenser inom ett specifikt område som en ST-läkare förväntas utveckla genom att delta i en eller flera kurser. Kursämnen fungerar som ett utbildningsstöd för ST-läkare, handledare och kursarrangörer och syftar till att skapa goda förutsättningar för kompetensutveckling och utveckling av utbildningsinsatser under ST.

Är du däremot intresserad av Socialstyrelsens SK-kurser så hittar du dem på SK-kursers ansökningsportal 

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: