Vi har just nu problem med sökfunktionen på webbplatsen

Just nu fungerar inte sökfunktionen här på Socialstyrelsen.se. Vi arbetar för att lösa problemet så snart som möjligt.

Tack för ditt tålamod.

Grundläggande och fördjupad intensivvård

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska behärska initialt omhändertagande (grundläggande nivå) och genomföra samt avsluta behandling (fördjupad nivå) av patienter med sviktande vitala funktioner, ha kunskap om den multidisciplinära intensivvården samt leda intensivvårdslaget.

Genom klinisk undersökning och bedömning av patienter med olika grad av svikt i vitala funktioner ska ST-läkaren kunna bedöma behov av och nivå på den fortsatta vården.

Målgrupp
Anestesi och intensivvård

När i utbildningen
Tidigt, Sent

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: b1, b3, c1, c2, c6, c7
Till viss del: a1, a2, a3, a4, a5, a6, b4, c3, c4, c8, c9, c10, c11, c12, c13

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt HSLF-FS 2021:8
Till stor del: STa4, STb1, STc1, Stc2, STc6, STc7, STc13
Till viss del: STa2, STa3, STa5, STa6, STa7, STc3, STc4, STc8, STc9, STc10, STc11, STc12, STc14

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

 • Förklara vitalorganens patologiska fysiologi.
 • Tillämpa och värdera data från monitorering av vitala organfunktioner.
 • Redogöra för aktuella läkemedels farmakologi.
 • Identifiera svikt i vitala organ.
 • Skilja på olika typer av chock,  till exempel septisk, kardiogen, hypovolem och spinal.
 • Planera och genomföra behandling av tillstånd med svikt i ett eller flera vitala organ, till exempel:
  - oklar medvetanderubbning, förhöjt intrakraniellt tryck, status epilepticus, spinal chock, delirium och meningit.
  - kardiogen chock, livshotande rytmrubbningar och hjärtstopp
  - akut respiratorisk svikt
  - vätske- och elektrolytrubbningar
  - akut njursvikt
  - akut leversvikt
  - sepsis av olika genes
  - trauma
  - drunkning, brännskador och störningar i kroppens temperaturreglering
  - intoxikationer
  - akuta allergiska tillstånd
  - akuta endokrina rubbningar 
  - koagulationsrubbningar
 • Planera och genomföra sedering och behandling av intensivvårdsdelirium och smärta.
 • Planera och genomföra nutritionsbehandling.
 • Fastställa döden med indirekta och direkta kriterier.
 • Identifiera möjlig organdonator samt genomföra och avsluta behandling av donator.
 • Konsekvent tillämpa aktuella hygienrutiner.
 • Konsekvent tillämpa etiska principer.
 • Värdera data från kvalitetsregister, till exempel prognostiska faktorer och outcome eller resultatvariabler.

Informationen på denna sida är ett kursämne

Observera att informationen på denna sidan inte är en färdig kurs som det går att ansöka till, utan endast ett kursämne. Ett kursämne beskriver de kompetenser inom ett specifikt område som en ST-läkare förväntas utveckla genom att delta i en eller flera kurser. Kursämnen fungerar som ett utbildningsstöd för ST-läkare, handledare och kursarrangörer och syftar till att skapa goda förutsättningar för kompetensutveckling och utveckling av utbildningsinsatser under ST.

Är du däremot intresserad av Socialstyrelsens SK-kurser så hittar du dem på SK-kursers ansökningsportal 

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: