Vi har just nu problem med sökfunktionen på webbplatsen

Just nu fungerar inte sökfunktionen här på Socialstyrelsen.se. Vi arbetar för att lösa problemet så snart som möjligt.

Tack för ditt tålamod.

Grundläggande anestesi

Kurser i detta ämne syftar till att ge ST-läkaren teoretiska grunder till basala anestesiologiska färdigheter för att uppnå primärjourskompetens i anestesiologi.

Målgrupp
Anestesi och intensivvård

När i utbildningen
Tidigt

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: b3, c1, c2, c3, c4, c5
Till viss del: a1, a2, a3, a4, a5, b1, c6, c7, c8, c11, c12

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt HSLF-FS 2021:8
Till stor del: STc1, STc2, STc3, STc4, STc5, STc13
Till viss del: STa3, STa4, STa5, STa6, STa7, STb1, STc6, STc7, STc8, STc11, STc12

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

 • Välja anestesiteknik, läkemedel, luftvägshantering och övervakningsnivå med hänsyn till ingreppets natur, patientens tillstånd och sjukdomsbild.
 • Värdera risker vid specifika, vanligt förekommande sjukdomstillstånd samt vid olika typer av kirurgi.  
 • Beskriva anatomi och metoder vid centrala och perifera blockader samt indikationer, kontraindikationer och hantering av komplikationer
 • Beskriva metoder för kärlaccess.
 • Värdera och klassificera luftvägen med vanligt förekommande metoder och skalor. Kunna förutse svår intubation och maskventilation.
 • Beskriva olika metoder för att skapa fri luftväg.
 • Identifiera patienter med förhöjd aspirationsrisk och tillämpa förebyggande metoder.
 • Beskriva vanligt förekommande anestesisystem, funktion av anestesikretsens olika beståndsdelar, för- och nackdelar vid användning av olika system.
 • Beräkna perioperativa vätskeförluster. Ordinera adekvat vätskebehandling vid standardanestesi och redogöra för olika infusionsvätskors egenskaper.
 • Redogöra för farmakologi och kliniska effekter av vanliga anestesiläkemedel. Medvetet välja lämpliga läkemedel.
 • Hantera postoperativ vård av patienter efter rutiningrepp, inklusive analgesi, vätskebehandling och behandling eller profylax av illamående och kräkning.
 • Hantera postoperativ vård av patienter efter rutiningrepp, inklusive analgesi, behandling, vätskebehandling och profylax av illamående och kräkning.
 • Beskriva akutanestesins specifika utmaningar och reflektera över tillgängliga resurser och egen kompetens.
 • Redogöra för fysiologiska förändringar vid sen graviditet och de risker det medför vid anestesi samt redogöra för anestesi vid okomplicerat kejsarsnitt, förlossningsanalgesi och andra vanliga obstetriska ingrepp.

Informationen på denna sida är ett kursämne

Observera att informationen på denna sidan inte är en färdig kurs som det går att ansöka till, utan endast ett kursämne. Ett kursämne beskriver de kompetenser inom ett specifikt område som en ST-läkare förväntas utveckla genom att delta i en eller flera kurser. Kursämnen fungerar som ett utbildningsstöd för ST-läkare, handledare och kursarrangörer och syftar till att skapa goda förutsättningar för kompetensutveckling och utveckling av utbildningsinsatser under ST.

Är du däremot intresserad av Socialstyrelsens SK-kurser så hittar du dem på SK-kursers ansökningsportal 

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: