Grundläggande anestesi

Kurser i detta ämne syftar till att ge ST-läkaren teoretiska grunder till basala anestesiologiska färdigheter för att uppnå primärjourskompetens i anestesiologi.

Målgrupp
Anestesi och intensivvård

När i utbildningen
Tidigt

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till stor del: 1, 2, 3, 4, 5
Till viss del: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: b3, c1, c2, c3, c4, c5
Till viss del: a1, a2, a3, a4, a5, b1, c6, c7, c8, c11, c12

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

 • Välja anestesiteknik, läkemedel, luftvägshantering och övervakningsnivå med hänsyn till ingreppets natur, patientens tillstånd och sjukdomsbild.
 • Värdera risker vid specifika, vanligt förekommande sjukdomstillstånd samt vid olika typer av kirurgi.  
 • Beskriva anatomi och metoder vid centrala och perifera blockader samt indikationer, kontraindikationer och hantering av komplikationer
 • Beskriva metoder för kärlaccess.
 • Värdera och klassificera luftvägen med vanligt förekommande metoder och skalor. Kunna förutse svår intubation och maskventilation.
 • Beskriva olika metoder för att skapa fri luftväg.
 • Identifiera patienter med förhöjd aspirationsrisk och tillämpa förebyggande metoder.
 • Beskriva vanligt förekommande anestesisystem, funktion av anestesikretsens olika beståndsdelar, för- och nackdelar vid användning av olika system.
 • Beräkna perioperativa vätskeförluster. Ordinera adekvat vätskebehandling vid standardanestesi och redogöra för olika infusionsvätskors egenskaper.
 • Redogöra för farmakologi och kliniska effekter av vanliga anestesiläkemedel. Medvetet välja lämpliga läkemedel.
 • Hantera postoperativ vård av patienter efter rutiningrepp, inklusive analgesi, vätskebehandling och behandling eller profylax av illamående och kräkning.
 • Hantera postoperativ vård av patienter efter rutiningrepp, inklusive analgesi, behandling, vätskebehandling och profylax av illamående och kräkning.
 • Beskriva akutanestesins specifika utmaningar och reflektera över tillgängliga resurser och egen kompetens.
 • Redogöra för fysiologiska förändringar vid sen graviditet och de risker det medför vid anestesi samt redogöra för anestesi vid okomplicerat kejsarsnitt, förlossningsanalgesi och andra vanliga obstetriska ingrepp.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: