Grundläggande äldrepsykiatri

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska kunna identifiera personer med äldrepsykiatriska sjukdomar, oavsett var första kontakten med vården sker.

Målgrupp
Geriatrik

När i utbildningen
Mitten

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till viss del: 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 11, 12

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: a6, b1, b3, c7, c9, c10, c12, c13

Målgrupp
Neurologi

När i utbildningen
Mitten, Sent

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till viss del: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Ej tillämpbar

Målgrupp
Psykiatri

När i utbildningen
Tidigt, Mitten

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till stor del: 7
Till viss del: 1, 2, 5

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till viss del: c2, c7

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Redogöra för det normala åldrandet.
  • Särskilja kognitiva störningar från normalt kognitivt åldrande.
  • Särskilja äldrepsykiatriska sjukdomar från neurologiska sjukdomar samt andra somatiska sjukdomar och tillstånd (till exempel elektrolytrubbningar eller läkemedelsbiverkningar).
  • Identifiera äldrepsykiatriska sjukdomar, exempelvis depression, ångest, konfusion och psykos.
  • Redogöra för vanligt förekommande mätmetoder och skattningsskalor inom äldrepsykiatri.
  • Beskriva beteendemässiga och psykiska symtom vid demens (BPSD).
  • Initiera behandling av äldrepsykiatriska sjukdomar.
  • Beskriva kommunens roll i omhändertagandet av personer med äldrepsykiatriska sjukdomar, inklusive demens.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: