Grundläggande äldrepsykiatri

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska kunna identifiera personer med äldrepsykiatriska sjukdomar, oavsett var första kontakten med vården sker.

Målgrupp
Geriatrik

När i utbildningen
Mitten

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: a6, b1, b3, c7, c9, c10, c12, c13

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt HSLF-FS 2021:8
Till stor del: STa1, STb1, STc3, STc7, STc9, STc10, STc12, STc13

Målgrupp
Psykiatri

När i utbildningen
Tidigt, Mitten

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till viss del: c2, c7

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt HSLF-FS 2021:8
Till viss del: STa4, STb1, STc7, STc14

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Redogöra för det normala åldrandet.
  • Särskilja kognitiva störningar från normalt kognitivt åldrande.
  • Särskilja äldrepsykiatriska sjukdomar från neurologiska sjukdomar samt andra somatiska sjukdomar och tillstånd (till exempel elektrolytrubbningar eller läkemedelsbiverkningar).
  • Identifiera äldrepsykiatriska sjukdomar, exempelvis depression, ångest, konfusion och psykos.
  • Redogöra för vanligt förekommande mätmetoder och skattningsskalor inom äldrepsykiatri.
  • Beskriva beteendemässiga och psykiska symtom vid demens (BPSD).
  • Initiera behandling av äldrepsykiatriska sjukdomar.
  • Beskriva kommunens roll i omhändertagandet av personer med äldrepsykiatriska sjukdomar, inklusive demens.

Informationen på denna sida är ett kursämne

Observera att informationen på denna sidan inte är en färdig kurs som det går att ansöka till, utan endast ett kursämne. Ett kursämne beskriver de kompetenser inom ett specifikt område som en ST-läkare förväntas utveckla genom att delta i en eller flera kurser. Kursämnen fungerar som ett utbildningsstöd för ST-läkare, handledare och kursarrangörer och syftar till att skapa goda förutsättningar för kompetensutveckling och utveckling av utbildningsinsatser under ST.

Är du däremot intresserad av Socialstyrelsens SK-kurser så hittar du dem på SK-kursers ansökningsportal 

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: