Grown up congenital heart disease (GUCH)

Kurser inom detta ämne syftar till att ST-läkaren ska ha basal kunskap om en patientgrupp som är svår att få tillräcklig stor klinisk erfarenhet av under ST. Deltagande i kurser inom detta ämne förutsätter att ST-läkaren redan tillgodogjort sig basal EKO-kunskap.

ST-läkaren ska kunna anpassa utredning och behandling till grupper med särskilda behov samt kunna ta hänsyn till hälsoekonomiska, etiska, kardiogenetiska och genusrelaterade aspekter.

Målgrupp
Kardiologi

När i utbildningen
Sent

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till stor del: 9, 10
Till viss del: 12

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c10
Till viss del: c11

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

 • Bedöma vilka symtom som är allvarliga och ge akut behandling i akutsituation.
 • Utvärdera och handlägga patienter med enklare GUCH.
 • Bedöma när patient ska remitteras till GUCH-centra.
 • Redogöra för kardiell embryologi och utveckling.
 • Redogöra för patofysiologi, naturalförlopp, de viktigaste behandlingsaspekterna och komplikationer vid:
  - bindvävssyndrom (Marfan, Ehler-Danlos)
  - förmaksseptumdefekter (ASD)
  - kammarseptumdefekter (VSD)
  - Fallots tetrad
  - öppetstående ductus arteriosus
  - Coarctation av aorta (CoA)
  - Transposition av de stora kärlen (TGA)
  - Ebsteins anomali
  - Eisenmengersyndrom
  - pulmonalisstenos
  - aortastenos
 • Välja lämplig bilddiagnostisk metod för utredning.
 • Bedöma uppföljningsbehov och ge livsstilsrådgivning för dessa patienter.
 • Tillämpa riktlinjer för antikoagulation och endokarditprofylax vid dessa tillstånd.
 • Bedöma behov av genetisk rådgivning och prenatal diagnostik samt de specifika etiska problem som föreligger.
 • Beskriva mer ovanliga anomalier såsom lungvensanomalier, kongenitala koronarkärls anomalier, tricuspidalisatresi, kongenitalt korrigerad transposition av de stora kärlen.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: