Grown up congenital heart disease (GUCH)

Kurser inom detta ämne syftar till att ST-läkaren ska ha basal kunskap om en patientgrupp som är svår att få tillräcklig stor klinisk erfarenhet av under ST. Deltagande i kurser inom detta ämne förutsätter att ST-läkaren redan tillgodogjort sig basal EKO-kunskap.

ST-läkaren ska kunna anpassa utredning och behandling till grupper med särskilda behov samt kunna ta hänsyn till hälsoekonomiska, etiska, kardiogenetiska och genusrelaterade aspekter.

Målgrupp
Kardiologi

När i utbildningen
Sent

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c10
Till viss del: c11

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt HSLF-FS 2021:8
Till stor del: STc10
Till viss del: STc11

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

 • Bedöma vilka symtom som är allvarliga och ge akut behandling i akutsituation.
 • Utvärdera och handlägga patienter med enklare GUCH.
 • Bedöma när patient ska remitteras till GUCH-centra.
 • Redogöra för kardiell embryologi och utveckling.
 • Redogöra för patofysiologi, naturalförlopp, de viktigaste behandlingsaspekterna och komplikationer vid:
  - bindvävssyndrom (Marfan, Ehler-Danlos)
  - förmaksseptumdefekter (ASD)
  - kammarseptumdefekter (VSD)
  - Fallots tetrad
  - öppetstående ductus arteriosus
  - Coarctation av aorta (CoA)
  - Transposition av de stora kärlen (TGA)
  - Ebsteins anomali
  - Eisenmengersyndrom
  - pulmonalisstenos
  - aortastenos
 • Välja lämplig bilddiagnostisk metod för utredning.
 • Bedöma uppföljningsbehov och ge livsstilsrådgivning för dessa patienter.
 • Tillämpa riktlinjer för antikoagulation och endokarditprofylax vid dessa tillstånd.
 • Bedöma behov av genetisk rådgivning och prenatal diagnostik samt de specifika etiska problem som föreligger.
 • Beskriva mer ovanliga anomalier såsom lungvensanomalier, kongenitala koronarkärls anomalier, tricuspidalisatresi, kongenitalt korrigerad transposition av de stora kärlen.

Informationen på denna sida är ett kursämne

Observera att informationen på denna sidan inte är en färdig kurs som det går att ansöka till, utan endast ett kursämne. Ett kursämne beskriver de kompetenser inom ett specifikt område som en ST-läkare förväntas utveckla genom att delta i en eller flera kurser. Kursämnen fungerar som ett utbildningsstöd för ST-läkare, handledare och kursarrangörer och syftar till att skapa goda förutsättningar för kompetensutveckling och utveckling av utbildningsinsatser under ST.

Är du däremot intresserad av Socialstyrelsens SK-kurser så hittar du dem på SK-kursers ansökningsportal 

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: