Gerontologi - det normala åldrandet

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska kunna särskilja normalt åldrande från sjukdom och arbeta med fokus på hälsofrämjande insatser.

Målgrupp
Geriatrik

När i utbildningen
Tidigt

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: b1, c6, c7
Till viss del: a5

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt HSLF-FS 2021:8
Till stor del: STb1, STc6, STc7
Till viss del: STa3

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Redogöra för det normala fysiologiska åldrandet både på cellulär nivå och avseende olika organsystem och värdera hur det påverkar symtombilden vid sjukdom.
  • Beskriva det psykologiska och det sociala åldrandet.
  • Redogöra för innebörd och konsekvenser av åldersskörhet.
  • Redogöra för faktorer som främjar ett friskt åldrande.
  • Beskriva demografi och epidemiologi samt populationsstudier avseende äldre.

Informationen på denna sida är ett kursämne

Observera att informationen på denna sidan inte är en färdig kurs som det går att ansöka till, utan endast ett kursämne. Ett kursämne beskriver de kompetenser inom ett specifikt område som en ST-läkare förväntas utveckla genom att delta i en eller flera kurser. Kursämnen fungerar som ett utbildningsstöd för ST-läkare, handledare och kursarrangörer och syftar till att skapa goda förutsättningar för kompetensutveckling och utveckling av utbildningsinsatser under ST.

Är du däremot intresserad av Socialstyrelsens SK-kurser så hittar du dem på SK-kursers ansökningsportal 

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: