Generell riskbedömning inom rättspsykiatri och kriminalvård avseende risk för återfall i brottslighet

Kurser i detta ämne ska ge nödvändiga kunskaper och färdigheter för användande av empiriskt validerade beslutsstöd för bedömning av risk för återfall i brottslighet hos klienter eller patienter inom kriminalvårdens och rättspsykiatrins verksamhet.

Målgrupp
Rättspsykiatri

När i utbildningen
Tidigt

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c8
Till viss del: c13

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt HSLF-FS 2021:8
Till stor del: STc8
Till viss del: STc13

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Redogöra för risk- och skyddsfaktorer för återfall i brottslighet.
  • Redogöra för det generella empiriska läget avseende bedömning av risk för återfall i brottslighet.
  • Redogöra för styrkor och svagheter hos relevanta beslutsstöd för bedömning av risk för återfall i brottslighet.
  • Använda relevanta beslutsstöd för bedömning av risk för återfall i brottslighet.
  • Redogöra för resultat av bedömning av risk för återfall i brottslighet och lämpliga åtföljande åtgärder utifrån relevanta beslutsstöd.
  • Problematisera kring bedömning av risk för återfall i brottslighet utifrån ett etiskt perspektiv.

Informationen på denna sida är ett kursämne

Observera att informationen på denna sidan inte är en färdig kurs som det går att ansöka till, utan endast ett kursämne. Ett kursämne beskriver de kompetenser inom ett specifikt område som en ST-läkare förväntas utveckla genom att delta i en eller flera kurser. Kursämnen fungerar som ett utbildningsstöd för ST-läkare, handledare och kursarrangörer och syftar till att skapa goda förutsättningar för kompetensutveckling och utveckling av utbildningsinsatser under ST.

Är du däremot intresserad av Socialstyrelsens SK-kurser så hittar du dem på SK-kursers ansökningsportal 

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: