Fysiologisk njur- och urinvägsdiagnostik

Kurser i detta ämne bidrar till att ST-läkaren lär sig att använda, värdera och prioritera mellan olika metoder för optimal njur- och urinvägsdiagnostik.

Målgrupp
Klinisk fysiologi

När i utbildningen
Sent

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c1, c2, c4, c11
Till viss del: c3, c12, c13

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt HSLF-FS 2021:8
Till stor del: STc1, STc2, STc4, STc11
Till viss del: STc3, STc12, STc14

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Beskriva och förklara njurarnas och urinvägarnas anatomi, fysiologi och patofysiologi.
  • Beskriva utförandet och tolka resultatet av njurscintigrafi samt plasmaclearance.
  • Beskriva utförandet och tolka resultatet vid njurartärundersökning med ultraljud.
  • Formulera ett tydligt remissvar på ovanstående undersökningar.
  • Förklara resultaten av miktionsanalys och cystometri.
  • Förklara tekniken som ligger till grund för undersökningsmetoderna ovan och värdera felkällor.
  • Beskriva och värdera skillnader mellan ovan nämnda och andra metoder för njur- och urinvägsdiagnostik samt förklara metodernas styrkor och svagheter.
  • Redogöra för indikationer och kontraindikationer samt exemplifiera kliniska konsekvenser av utfallet vid fysiologisk njur- och urinvägsdiagnostik.

Informationen på denna sida är ett kursämne

Observera att informationen på denna sidan inte är en färdig kurs som det går att ansöka till, utan endast ett kursämne. Ett kursämne beskriver de kompetenser inom ett specifikt område som en ST-läkare förväntas utveckla genom att delta i en eller flera kurser. Kursämnen fungerar som ett utbildningsstöd för ST-läkare, handledare och kursarrangörer och syftar till att skapa goda förutsättningar för kompetensutveckling och utveckling av utbildningsinsatser under ST.

Är du däremot intresserad av Socialstyrelsens SK-kurser så hittar du dem på SK-kursers ansökningsportal 

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: