Funktionella rubbningar och avflödeshinder i nedre urinvägar

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska kunna diagnostisera och utreda LUTS och neurogena blåsfunktionsrubbningar samt tillämpa olika behandlingsprinciper vid dessa tillstånd.

Målgrupp
Urologi

När i utbildningen
Tidigt, Mitten

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c9

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt HSLF-FS 2021:8
Till stor del: STc9

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Redogöra för patofysiologi, utredning, diagnostik samt behandling av LUTS (lower urinary tract syndrome), neurogena blåsfunktionsrubbningar, urininkontinens och strikturer.
  • Tolka och utvärdera miktionslistor, symtomformulär, urinflödesmätningar och urodynamiska undersökningar.
  • Tillämpa principerna för transuretral kirurgi i nedre urinvägarna såsom TUR-P (Transuretral resektion av prostata), uretrotomia interna, cystolitektomi och cystolitotripsi samt instrumentkunskap.
  • Beskriva principerna för öppen kirurgi vid blåssten, uretrastriktur och inkontinenskirurgi samt fistelkirurgi.
  • Beskriva cystoplastiker och olika urinavledande ingrepp, olika elstimuleringsmetoder och sfinkterproteser.
  • Redogöra för olika typer av katetrar och tillämpa olika katetersättningstekniker inklusive SPK (Suprapubisk kateter).

Informationen på denna sida är ett kursämne

Observera att informationen på denna sidan inte är en färdig kurs som det går att ansöka till, utan endast ett kursämne. Ett kursämne beskriver de kompetenser inom ett specifikt område som en ST-läkare förväntas utveckla genom att delta i en eller flera kurser. Kursämnen fungerar som ett utbildningsstöd för ST-läkare, handledare och kursarrangörer och syftar till att skapa goda förutsättningar för kompetensutveckling och utveckling av utbildningsinsatser under ST.

Är du däremot intresserad av Socialstyrelsens SK-kurser så hittar du dem på SK-kursers ansökningsportal 

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: