Förvärvade klaffel, aortasjukdom och hjärttumörer

Kurser inom detta ämne syftar till att ST-läkaren ska behärska diagnostik och handläggning av förvärvade hjärtklaffsjukdomar, aortasjukdom samt diagnostik vid kardiella tumörsjukdomar.

Målgrupp
Kardiologi

När i utbildningen
Sent

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c8, c10, c11

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt HSLF-FS 2021:8
Till stor del: STc8, STc10, STc11

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

Förvärvade klaffel

 • Redogöra för klassifikation, epidemiologi, orsaker, riskfaktorer, patofysiologi, symtom, differentialdiagnoser, undersökningsmetoder, behandlingsprinciper, komplikationer och prognos vid förvärvad hjärtklaffsjukdom inklusive endokardit.
 • Beskriva och värdera hemodynamik av klaffsjukdomar.
 • Beskriva vilka typer av klaffproteser som finns för klinisk användning.
 • Besluta när kirurgisk kontakt ska initieras (så kallad adekvat ”timing”) vid hjärtklaffsjukdom.
 • Redogöra för de förändringar som uppstår i kammarfunktion och lungkärlsresistans efter kirurgisk eller perkutan klaffintervention.
 • Identifiera vilka patienter som behöver regelbunden uppföljning efter klaffkirurgi eller perkutan intervention.
 • Beskriva indikationer, kontraindikationer, komplikationer, prognos och resultat av medicinsk och kirurgisk behandling samt perkutan interventionell behandling vid hjärtklaffsjukdom.
 • Redogöra för riktlinjer för antikoagulation och endokarditprofylax.
 • Redogöra för riktlinjer för endokarditdiagnostik och ange de vanligaste involverade patogenerna.

Aortasjukdomar

 • Redogöra för klassifikation, epidemiologi, orsaker, riskfaktorer, patofysiologi, symtom, differentialdiagnoser, undersökningsmetoder, behandlingsprinciper, komplikationer och prognos vid:
  - thorakalt aortaaneurysm
  - aortadissektion 
  - intramural tromb
  - atherosklerotisk sjukdom i aorta
  - aortit
  - traumatisk ruptur av aorta
  - hjärttrauma.
 • Välja adekvat bilddiagnostisk metod vid thorakalt aortaaneurysm.
 • Beskriva indikationer för kirurgisk intervention vid thorakalt aortaaneurysm.
 • Följa upp patienten efter det akuta sjukdomsförloppet.

Hjärttumörer

 • Beskriva klassifikation, orsaker, patofysiologi, differentialdiagnoser, symtom och prognos vid: 
  - primära, benigna och maligna hjärttumörer 
  - metastassjukdom i hjärta inklusive lymfom. 
 • Redogöra för kliniska tecken, systemmanifestationer, embolier, tecken till obstruktion, perikardengagemang och undersökningsmetoder och behandlingsalternativ.

Informationen på denna sida är ett kursämne

Observera att informationen på denna sidan inte är en färdig kurs som det går att ansöka till, utan endast ett kursämne. Ett kursämne beskriver de kompetenser inom ett specifikt område som en ST-läkare förväntas utveckla genom att delta i en eller flera kurser. Kursämnen fungerar som ett utbildningsstöd för ST-läkare, handledare och kursarrangörer och syftar till att skapa goda förutsättningar för kompetensutveckling och utveckling av utbildningsinsatser under ST.

Är du däremot intresserad av Socialstyrelsens SK-kurser så hittar du dem på SK-kursers ansökningsportal 

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: