Försäkringsmedicin och rehabilitering

Kurser i ämnet syftar till att ge ST-läkaren teoretiska kunskaper i försäkrings- och rehabiliteringsmedicin för praktisk tillämpning i det kliniska arbetet.

Målgrupp
Ortopedi

När i utbildningen
Tidigt, Mitten

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c12

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt HSLF-FS 2021:8
Till stor del: STc12

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

 • Tillämpa försäkringsmedicinsk terminologi.
 • Tillämpa relevant försäkringsmedicinsk lagstiftning.
 • Bedöma och beskriva arbetsförmåga.
 • Utforma en realistisk och ändamålsenlig rehabiliteringsplan.
 • Tillämpa Socialstyrelsens beslutsstöd vid bedömning av arbetsförmåga.
 • Tillämpa ett evidensbaserat förhållningssätt i försäkringsmedicinska ärenden.
 • Utförligt redogöra för tillämpligheten samt utfärda de inom professionen vanligt förekommande intygen såsom läkarintyg för sjukskrivning och förebyggande sjukpenning samt intyg gällande privata sjukvårds- och rehabiliteringsförsäkringar.
 • Översiktligt redogöra för innebörden av och utfärda andra intyg avseende vårdbidrag, arbetsskadeförsäkring, trafikförsäkring, handikappersättning, handikappsparkeringstillstånd och färdtjänst.
 • Redogöra för och utfärda läkarutlåtande om hälsotillstånd.
 • Formulera intyg och utlåtande som personer utan medicinsk utbildning kan förstå och fatta beslut utifrån.
 • Problematisera etiska aspekter och professionellt förhållningssätt i försäkringsmedicin.
 • Diagnostisera vanliga belastningsskador, relatera skadan till exponering, redogöra översiktligt för behandlingsalternativ och inleda lämplig behandling.

Informationen på denna sida är ett kursämne

Observera att informationen på denna sidan inte är en färdig kurs som det går att ansöka till, utan endast ett kursämne. Ett kursämne beskriver de kompetenser inom ett specifikt område som en ST-läkare förväntas utveckla genom att delta i en eller flera kurser. Kursämnen fungerar som ett utbildningsstöd för ST-läkare, handledare och kursarrangörer och syftar till att skapa goda förutsättningar för kompetensutveckling och utveckling av utbildningsinsatser under ST.

Är du däremot intresserad av Socialstyrelsens SK-kurser så hittar du dem på SK-kursers ansökningsportal 

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: