Författningar med vårdhygienisk relevans

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren utvecklar sin kompetens i att tillämpa lagar och andra föreskrifter som är relevanta för specialiteten.

Målgrupp
Vårdhygien

När i utbildningen
Mitten, Sent

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c11

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

 • Redogöra för begreppet ”God hygienisk standard” enligt Hälso- och sjukvårdslagen.
 • Redogöra för smittskyddsläkares, behandlande läkares och patienternas skyldigheter enligt smittskyddslagen, smittskyddsförordningen samt Socialstyrelsens och Folkhälsomyndighetens föreskrifter.
 • Redogöra för och tillämpa regelverket för smittspårning.
 • Identifiera mikrobiologiska arbetsmiljörisker och hantera dessa enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift.
 • Värdera livsmedelshygieniska risker inom hälso- och sjukvården utifrån Livsmedelsverkets föreskrifter.
 • Översiktligt redogöra för regelverket kring offentlig upphandling.
 • Redogöra för begreppet ”medicintekniska produkter” och Läkemedelsverkets föreskrifter gällande dessa produkter.
 • Tillämpa författningen ”Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete” i det vårdhygieniska arbetet.
 • Redogöra för Patientsäkerhetslagens tillämpning inom vårdhygien.
 • Redogöra för och tillämpa Socialstyrelsens och Folkhälsomyndighetens föreskrifter av vårdhygienisk relevans.
 • Problematisera möjliga målkonflikter mellan individens rätt till integritetsskydd och organisations- och samhälleliga behov inom vårdhygiens arbetsområde.
 • Diskutera och värdera möjliga etiska och psykologiska konsekvenser för enskilda vårdtagare när åtgärder för att förhindra smittspridning vidtas.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: