Författningar med vårdhygienisk relevans

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren utvecklar sin kompetens i att tillämpa lagar och andra föreskrifter som är relevanta för specialiteten.

Målgrupp
Vårdhygien

När i utbildningen
Mitten, Sent

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c11

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt HSLF-FS 2021:8
Till stor del: STc12

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

 • Redogöra för begreppet ”God hygienisk standard” enligt Hälso- och sjukvårdslagen.
 • Redogöra för smittskyddsläkares, behandlande läkares och patienternas skyldigheter enligt smittskyddslagen, smittskyddsförordningen samt Socialstyrelsens och Folkhälsomyndighetens föreskrifter.
 • Redogöra för och tillämpa regelverket för smittspårning.
 • Identifiera mikrobiologiska arbetsmiljörisker och hantera dessa enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift.
 • Värdera livsmedelshygieniska risker inom hälso- och sjukvården utifrån Livsmedelsverkets föreskrifter.
 • Översiktligt redogöra för regelverket kring offentlig upphandling.
 • Redogöra för begreppet ”medicintekniska produkter” och Läkemedelsverkets föreskrifter gällande dessa produkter.
 • Tillämpa författningen ”Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete” i det vårdhygieniska arbetet.
 • Redogöra för Patientsäkerhetslagens tillämpning inom vårdhygien.
 • Redogöra för och tillämpa Socialstyrelsens och Folkhälsomyndighetens föreskrifter av vårdhygienisk relevans.
 • Problematisera möjliga målkonflikter mellan individens rätt till integritetsskydd och organisations- och samhälleliga behov inom vårdhygiens arbetsområde.
 • Diskutera och värdera möjliga etiska och psykologiska konsekvenser för enskilda vårdtagare när åtgärder för att förhindra smittspridning vidtas.

Informationen på denna sida är ett kursämne

Observera att informationen på denna sidan inte är en färdig kurs som det går att ansöka till, utan endast ett kursämne. Ett kursämne beskriver de kompetenser inom ett specifikt område som en ST-läkare förväntas utveckla genom att delta i en eller flera kurser. Kursämnen fungerar som ett utbildningsstöd för ST-läkare, handledare och kursarrangörer och syftar till att skapa goda förutsättningar för kompetensutveckling och utveckling av utbildningsinsatser under ST.

Är du däremot intresserad av Socialstyrelsens SK-kurser så hittar du dem på SK-kursers ansökningsportal 

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: