Förebyggande barnhälsovård

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska ha kompetens att utifrån barnhälsovårdens uppdrag självständigt tjänstgöra på BVC.

Kurser i ämnet ska innehålla genomgång av barnhälsovårdens basprogram med vaccinationer och metod samt rikshandboken i barnhälsovård samt socialtjänstlagen med fokus på anmälningsplikt enligt LVU.

Målgrupp
Allmänmedicin

När i utbildningen
Mitten, Sent

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till stor del: 6
Till viss del: 5, 11, 13

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c6
Till viss del: a2, a6, b2, c11, c12, c14

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Redogöra för barns normala utveckling och tillväxt samt identifiera avvikelser därifrån under åren 0-6.
  • Beskriva adekvat undersökningsmetodik och anamnes i en familjecentrerad konsultation för att upptäcka avvikelser.
  • Redogöra för barnhälsovårdens basprogram och vaccinationer samt barnhälsovårdsteamets olika kompetenser.
  • Identifiera normalvarianter och utreda samt remittera avvikelse från normal utveckling utifrån gällande riktlinjer.
  • Identifiera riskfaktorer för och tecken på att barn far illa och i tillämpliga fall anmäla enligt gällande lagstiftning.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: