Födoämnesöverkänslighet

Kurser i detta ämne syftar till att ge ST-läkaren en teoretisk grund för att kunna diagnostisera, behandla och följa upp patienter med födoämnesöverkänslighet då detta är ett svårt och komplext område.

Målgrupp
Allergologi

När i utbildningen
Mitten

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till stor del: 5
Till viss del: 7, 8, 9, 11, 15

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c5
Till viss del: c7, c8, c9, c11

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

 • Beskriva epidemiologi för födoämnesallergi och födoämnesöverkänslighet.
 • Beskriva vilka födoämnen som vanligen orsakar födoämnesallergi i barndomen och dess naturalförlopp.
 • Lista vilka födoämnen som vanligen orsakar födoämnesallergier hos vuxna.
 • Diagnostisera IgE-medierad och icke IgE-medierad födoämnesöverkänslighet hos vuxna.
 • Lista födoämnen som kan utlösa icke IgE-medierade överkänslighetsreaktioner.
 • Redogöra för det spektrum av kliniska symtom som visar sig vid födoämnesöverkänslighet.
 • Förklara olika mekanismer vid icke IgE-medierade överkänslighetsreaktioner.
 • Beskriva olika samtidiga faktorer, kofaktorer, som kan påverka benägenheten att få en IgE-medierad allergisk reaktion samt förklara varför en obehandlad eller underbehandlad astma innebär ökad risk för svår födoämnesutlöst anafylaxi.
 • Diagnostisera ansträngningsutlöst födoämnesberoende anafylaxi.
 • Förklara vad korsreaktion och termen orala allergisyndromet (OAS) innebär, hur reaktionen uppkommer samt lista vilka födoämnen som vanligen utlöser OAS.
 • Beskriva vilka de gråborelaterade födoämnena är och vilka symtom dessa kan ge.
 • Redogöra för när analys av allergena komponenter och mikroarrayteknik för analys av IgE-antikroppar mot ett stort antal allergena komponenter (ISAC-test), kan vara värdefullt att använda vid utredning av födoämnesöverkänslighet.
 • Beskriva när födoämnesprovokation kan bli aktuellt och hur födoämnesprovokationer går till.
 • Identifiera när elimination av ett eller flera födoämnen kan vara en del av behandlingen samt när elimination är olämpligt.
 • Bedöma om patienten ska ha anafylaxiberedskap.
 • Förklara vad mataversion innebär.
 • Beskriva födoämnesrelaterade problem hos patienter som har irritable bowel syndrome (IBS).
 • Förklara skillnaden mellan olika former av vetemjölsöverkänslighet.
 • Förklara dietistens roll vid omhändertagandet av patienter med IgE-medierad och icke IgE-medierad födoämnesöverkänslighet.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: