Etiska frågor inom njurmedicin

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska erhålla kunskaper om såväl det formella regelverket som viktiga etiska principer i samband med njurtransplantation och livsuppehållande behandling vid njursvikt.

Målgrupp
Medicinska njursjukdomar

När i utbildningen
Sent

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till stor del: 12

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

 • Redogöra för och förhålla sig till etiska grundprinciper.
 • Problematisera etiska frågeställningar beträffande: 
  - organbrist
  - organdonation
  - organhandel.
  - transplantation av äldre 
  - start av aktiv uremivård hos multisjuka 
  - avslutande av dialysbehandling 
  - dialys av patienter med kognitiv svikt och immunsuppression 
  - rådgivning vid ärftliga sjukdomar 
  - palliativ vård inom njurmedicinens område. 
 • Diskutera prioriteringar utifrån hälsoekonomiska aspekter.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: