Etisk analys och reflektion

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska kunna använda etisk analys i den egna verksamheten på såväl individ-, familj- som samhällsnivå.

Målgrupp
Klinisk genetik

När i utbildningen
Tidigt, Mitten, Sent

Ämnets innehåll svarar mot delmål enlitg SOSFS 2015:8
Till stor del: c7
Till viss del: c10

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Förklara grundläggande etiska principer och verktyg för etisk analys.
  • Använda etisk analys och reflektion för att beskriva en händelse eller en situation såväl på individ-, familj- som samhällsnivå.
  • Reflektera kring egen och annans handläggning av patientärenden ur etisk synvinkel.
  • Redogöra för vilka konsekvenser genetisk testning kan få vad gäller möjligheterna att få teckna en försäkring och vilka lagar som reglerar vilka uppgifter försäkringsbolagen får och inte får begära in vid genetisk testning.

Informationen på denna sida är ett kursämne

Observera att informationen på denna sidan inte är en färdig kurs som det går att ansöka till, utan endast ett kursämne. Ett kursämne beskriver de kompetenser inom ett specifikt område som en ST-läkare förväntas utveckla genom att delta i en eller flera kurser. Kursämnen fungerar som ett utbildningsstöd för ST-läkare, handledare och kursarrangörer och syftar till att skapa goda förutsättningar för kompetensutveckling och utveckling av utbildningsinsatser under ST.

Är du däremot intresserad av Socialstyrelsens SK-kurser så hittar du dem på SK-kursers ansökningsportal 

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: