Etisk analys och reflektion

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska kunna använda etisk analys i den egna verksamheten på såväl individ-, familj- som samhällsnivå.

Målgrupp
Klinisk genetik

När i utbildningen
Tidigt, Mitten, Sent

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till stor del: 7
Till viss del: 10

Ämnets innehåll svarar mot delmål enlitg SOSFS 2015:8
Till stor del: c7
Till viss del: c10

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Förklara grundläggande etiska principer och verktyg för etisk analys.
  • Använda etisk analys och reflektion för att beskriva en händelse eller en situation såväl på individ-, familj- som samhällsnivå.
  • Reflektera kring egen och annans handläggning av patientärenden ur etisk synvinkel.
  • Redogöra för vilka konsekvenser genetisk testning kan få vad gäller möjligheterna att få teckna en försäkring och vilka lagar som reglerar vilka uppgifter försäkringsbolagen får och inte får begära in vid genetisk testning.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: