Etik

Kurser i detta ämne syftar till att ge ST-läkaren teoretisk baskunskap samt möjlighet till diskussion kring fall.

Målgrupp
Barn- och ungdomsmedicin

När i utbildningen
Mitten, Sent

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: a2
Till viss del: c1, c2, c3, c4, c5, c6, c7, c8, c9, c10, c11, c12, c13

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt HSLF-FS 2021:8
Till stor del: STa4
Till viss del: STc1, STc2, STc3, STc4, STc5, STc6, STc7, STc8, STc9, STc10, STc11, STc12, STc13

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Redogöra för och förhålla sig till Barnkonventionen.
  • Redogöra för och förhålla sig till etisk plattform för prioriteringar i vården.
  • Göra etiska reflektioner utifrån pliktetik, konsekvensetik, situationsetik och dygdetik.
  • Reflektera kring och diskutera vardagsetiska frågor och ett objektivt förhållningssätt.
  • Tillämpa verktyg för etisk analys såsom aktörsmodellen vid etiska överväganden.
  • Föra ”Det svåra samtalet”.
  • Göra etiska överväganden vid beslut kring vårdnivå vid långvarig palliativ vård.
  • Föra samtal med föräldrar eller närstående inför livets slut.
  • Göra etiska bedömningar med utgångspunkt i relationen mellan föräldrarnas bestämmanderätt över sitt barn, barnets egen autonomi och läkarens medicinska ansvar.
  • Visa på medvetenhet om betydelsen av hur vi talar med och om varandra och om patienter.

Informationen på denna sida är ett kursämne

Observera att informationen på denna sidan inte är en färdig kurs som det går att ansöka till, utan endast ett kursämne. Ett kursämne beskriver de kompetenser inom ett specifikt område som en ST-läkare förväntas utveckla genom att delta i en eller flera kurser. Kursämnen fungerar som ett utbildningsstöd för ST-läkare, handledare och kursarrangörer och syftar till att skapa goda förutsättningar för kompetensutveckling och utveckling av utbildningsinsatser under ST.

Är du däremot intresserad av Socialstyrelsens SK-kurser så hittar du dem på SK-kursers ansökningsportal 

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: