Etik

Kurser i detta ämne syftar till att ge ST-läkaren teoretisk baskunskap samt möjlighet till diskussion kring fall.

Målgrupp
Barn- och ungdomsmedicin

När i utbildningen
Mitten, Sent

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till viss del: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: a2
Till viss del: c1, c2, c3, c4, c5, c6, c7, c8, c9, c10, c11, c12, c13

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Redogöra för och förhålla sig till Barnkonventionen.
  • Redogöra för och förhålla sig till etisk plattform för prioriteringar i vården.
  • Göra etiska reflektioner utifrån pliktetik, konsekvensetik, situationsetik och dygdetik.
  • Reflektera kring och diskutera vardagsetiska frågor och ett objektivt förhållningssätt.
  • Tillämpa verktyg för etisk analys såsom aktörsmodellen vid etiska överväganden.
  • Föra ”Det svåra samtalet”.
  • Göra etiska överväganden vid beslut kring vårdnivå vid långvarig palliativ vård.
  • Föra samtal med föräldrar eller närstående inför livets slut.
  • Göra etiska bedömningar med utgångspunkt i relationen mellan föräldrarnas bestämmanderätt över sitt barn, barnets egen autonomi och läkarens medicinska ansvar.
  • Visa på medvetenhet om betydelsen av hur vi talar med och om varandra och om patienter.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: