Epidemiologi och medicinsk statistik

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska erhålla kunskaper och färdigheter som utgör en förutsättning för att självständigt kunna värdera läkemedelsstudier, bidra till en rationell läkemedelsanvändning samt planera och genomföra kvalitetsprojekt inom läkemedelsområdet.

Målgrupp
Klinisk farmakologi

När i utbildningen
Tidigt

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till stor del: 1, 2, 3
Till viss del: 7, 8, 9

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c1, c2, c3
Till viss del: c7, c8, c9

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

Epidemiologi

  • Förklara grundläggande teoretiska och metodologiska begrepp inom epidemiologi som har särskild relevans för kritisk läkemedelsvärdering.
  • Beskriva val av studiedesign och statistisk analysmetod för att uppnå tillförlitliga resultat i läkemedelsstudier.
  • Översiktligt redogöra för struktur och regelverk kring läkemedelsepidemiologiska registerstudier.

Statistik

  • Analysera olika sätt att beskriva och framställa ett datamaterial, grundläggande sannolikhets- och fördelningsteori, hypotesprövning, samplingfördelningar, punkt- och intervallskattning, konfidensintervall samt regressionsanalys.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: