Endokrinologi, metabola sjukdomar och diabetes

Kurser i detta ämne syftar till att ge ST-läkaren teoretisk baskunskap inom diabetes, endokrinologi, metabola sjukdomar och obesitas. Kurser i detta ämne bör ges som en sammanhållen kurs, eventuellt med webbaserat inslag.

Målgrupp
Barn- och ungdomsmedicin

När i utbildningen
Mitten, Sent

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till stor del: 6
Till viss del: 1, 2

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c6
Till viss del: c1, c2

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

Diabetes mellitus

 • Utreda, diagnostisera och initialt behandla nydebuterad diabetes och diabetisk ketoacidos.
 • Utreda, diagnostisera och behandla hypoglykemi samt metabol påverkan av infektioner och kirurgiska ingrepp.
 • Redogöra för olika regimer för insulinbehandling, inklusive dosering med ledning av kolhydratinnehåll i kosten (”kolhydraträkning”) samt användning av insulinpennor och insulinpumpar.
 • I samråd med barnendokrinologiskt kunnig kollega utreda, diagnostisera och behandla diabetiska senkomplikationer, diabetesassocierade sjukdomar såsom celiaki och tyreoideasjukdomar samt pubertetsstörningar, typ II-diabetes, maturity onset diabetes in young, MODY samt nedsatt glukostolerans och prediabetes.

Endokrinologi och metabola sjukdomar

 • Utreda, diagnostisera och initialt behandla akuta endokrinologiska tillstånd såsom Addison, hypertyreos och hypoglykemi.
 • Utreda, diagnostisera och initialt behandla tyreoideasjukdomar.
 • Utreda, diagnostisera och bedöma vårdnivå för kortvuxenhet och avvikande pubertetsutveckling.
 • I samråd med barnendokrinologiskt kunnig kollega utreda, diagnostisera och bedöma vårdnivå för misstänkt och känd metabol sjukdom samt syndrom och kromosomala avvikelser som påverkar tillväxt och metabolism.
 • Identifiera symtom och bedöma vårdnivå för långvuxenhet, diabetes insipidus och inadekvat ADH-insöndring (syndrome of inappropriate ADH secretion, SIADH), rubbningar i kalk- och fosfatomsättningen, inklusive parathyroideasjukdom, hyperandrogenism och hirsutism, endokrina sequele efter tumörsjukdom, kongenital binjurebarkshyperplasi (adrenogenitalt syndrom), genitala missbildningar och avvikande könsutveckling, störningar i hypothalamus – hypofysaxeln inklusive medfödda defekter och Cushings syndrom.
 • Redogöra för effekter och bieffekter av steroidbehandling.

Obesitas

 • Värdera tillväxt och med ledning av BMI-kurvan ställa diagnosen övervikt respektive fetma i olika åldrar.
 • Ge behandlingsförslag vid fetma för barn i olika åldrar.
 • Bedöma risk för allvarlig bakomliggande sjukdom samt utreda och bedöma de vanligaste syndromen där fetma ingår.
 • Utreda och bedöma vårdnivå för olika grader av fetma och samsjuklighet vid fetma.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: