Endokrinologi, metabola sjukdomar och diabetes

Kurser i detta ämne syftar till att ge ST-läkaren teoretisk baskunskap inom diabetes, endokrinologi, metabola sjukdomar och obesitas. Kurser i detta ämne bör ges som en sammanhållen kurs, eventuellt med webbaserat inslag.

Målgrupp
Barn- och ungdomsmedicin

När i utbildningen
Mitten, Sent

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c6
Till viss del: c1, c2

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt HSLF-FS 2021:8
Till stor del: STc6
Till viss del: STc1, STc2, STc14

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

Diabetes mellitus

 • Utreda, diagnostisera och initialt behandla nydebuterad diabetes och diabetisk ketoacidos.
 • Utreda, diagnostisera och behandla hypoglykemi samt metabol påverkan av infektioner och kirurgiska ingrepp.
 • Redogöra för olika regimer för insulinbehandling, inklusive dosering med ledning av kolhydratinnehåll i kosten (”kolhydraträkning”) samt användning av insulinpennor och insulinpumpar.
 • I samråd med barnendokrinologiskt kunnig kollega utreda, diagnostisera och behandla diabetiska senkomplikationer, diabetesassocierade sjukdomar såsom celiaki och tyreoideasjukdomar samt pubertetsstörningar, typ II-diabetes, maturity onset diabetes in young, MODY samt nedsatt glukostolerans och prediabetes.

Endokrinologi och metabola sjukdomar

 • Utreda, diagnostisera och initialt behandla akuta endokrinologiska tillstånd såsom Addison, hypertyreos och hypoglykemi.
 • Utreda, diagnostisera och initialt behandla tyreoideasjukdomar.
 • Utreda, diagnostisera och bedöma vårdnivå för kortvuxenhet och avvikande pubertetsutveckling.
 • I samråd med barnendokrinologiskt kunnig kollega utreda, diagnostisera och bedöma vårdnivå för misstänkt och känd metabol sjukdom samt syndrom och kromosomala avvikelser som påverkar tillväxt och metabolism.
 • Identifiera symtom och bedöma vårdnivå för långvuxenhet, diabetes insipidus och inadekvat ADH-insöndring (syndrome of inappropriate ADH secretion, SIADH), rubbningar i kalk- och fosfatomsättningen, inklusive parathyroideasjukdom, hyperandrogenism och hirsutism, endokrina sequele efter tumörsjukdom, kongenital binjurebarkshyperplasi (adrenogenitalt syndrom), genitala missbildningar och avvikande könsutveckling, störningar i hypothalamus – hypofysaxeln inklusive medfödda defekter och Cushings syndrom.
 • Redogöra för effekter och bieffekter av steroidbehandling.

Obesitas

 • Värdera tillväxt och med ledning av BMI-kurvan ställa diagnosen övervikt respektive fetma i olika åldrar.
 • Ge behandlingsförslag vid fetma för barn i olika åldrar.
 • Bedöma risk för allvarlig bakomliggande sjukdom samt utreda och bedöma de vanligaste syndromen där fetma ingår.
 • Utreda och bedöma vårdnivå för olika grader av fetma och samsjuklighet vid fetma.

Informationen på denna sida är ett kursämne

Observera att informationen på denna sidan inte är en färdig kurs som det går att ansöka till, utan endast ett kursämne. Ett kursämne beskriver de kompetenser inom ett specifikt område som en ST-läkare förväntas utveckla genom att delta i en eller flera kurser. Kursämnen fungerar som ett utbildningsstöd för ST-läkare, handledare och kursarrangörer och syftar till att skapa goda förutsättningar för kompetensutveckling och utveckling av utbildningsinsatser under ST.

Är du däremot intresserad av Socialstyrelsens SK-kurser så hittar du dem på SK-kursers ansökningsportal 

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: