Differentialdiagnostik och sannolikhetsbedömning

Kurser i differentialdiagnostik och sannolikhetsbedömning syftar till att utveckla ST-läkarens differentialdiagnostiska kompetens och ge redskap för flera strategier. ST-läkaren får färdighet i att söka, värdera och använda information av betydelse för differentialdiagnostiken. ST-läkaren får också kompetens att kritiskt utvärdera utfört arbete och en grund för fortsatt träning.

Målgrupp
Akutsjukvård

När i utbildningen
Tidigt, Mitten

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c3
Till viss del: c1

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt HSLF-FS 2021:8
Till stor del: STc3
Till viss del: STc1

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Förklara och exemplifiera användbarheten av begrepp inom den differentialdiagnostiska processen (exempelvis Shroedingers katt, Bayes teorem, Fagans nomogram, Occams razor, Hickams dictum).
  • Förklara styrkor och svagheter med de differentialdiagnostiska strategierna "pattern recognition" och hypotesprövning genom sannolikhetsbedömning, samt förklara kognitiva fallgropar vid diagnostik.
  • Förklara och definiera begreppen prevalens, incidens, sensitivitet, specificitet, likelihood ratio och odds ratio samt positivt och negativt prediktivt värde.
  • Använda epidemiologi, anamnes, status och patientnära diagnostiska hjälpmedel (exempelvis laboratorieanalyser, EKG, bilddiagnostik, kliniska prediktionsregler) och värdera olika informations inverkan på sannolikheten för olika tillstånd och betydelse för differentialdiagnostiken. Detta gäller för alla patienter, inklusive barn, multisjuka äldre, gravida och immunosupprimerade.
  • Utvärdera genomförd differentialdiagnostik och sannolikhetsbedömning samt presentera vetenskapligt stöd för kritik.
  • Bedöma tillförlitligheten i datorbaserade differentialdiagnostiska hjälpmedel.
  • Skapa fall för träning i differentialdiagnostik och sannolikhetsbedömning och leda sådan träning.

Informationen på denna sida är ett kursämne

Observera att informationen på denna sidan inte är en färdig kurs som det går att ansöka till, utan endast ett kursämne. Ett kursämne beskriver de kompetenser inom ett specifikt område som en ST-läkare förväntas utveckla genom att delta i en eller flera kurser. Kursämnen fungerar som ett utbildningsstöd för ST-läkare, handledare och kursarrangörer och syftar till att skapa goda förutsättningar för kompetensutveckling och utveckling av utbildningsinsatser under ST.

Är du däremot intresserad av Socialstyrelsens SK-kurser så hittar du dem på SK-kursers ansökningsportal 

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: