Dialysbehandling vid akut och kronisk njursvikt

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska få kunskaper om olika aspekter av dialys- och aferesbehandling; från bedömning av dialys- och aferesbehov och initiering av behandling till genomförande och hantering av både akuta och kroniska komplikationer såväl som etiska ställningstaganden.

Målgrupp
Medicinska njursjukdomar, Njurmedicin

När i utbildningen
Mitten

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c8, c10, c11, c13
Till viss del: c9

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

 • Bedöma indikationer för akut respektive kronisk dialysbehandling.
 • Beskriva principerna bakom dialysbehandling.
 • Jämföra olika dialysformer och hälsoekonomiska aspekter av dessa, till exempel peritonealdialys och hemodialys.
 • Självständigt ordinera såväl akut som kronisk dialysbehandling.
 • Redogöra för olika dialysaccesser och accessrelaterade komplikationer.
 • Redogöra för diagnostik, utredning och behandling av akuta och kroniska komplikationer.
 • Bedöma den individuella patientens status avseende dialysdos och övrig terapi i förhållande till behandlingsmål (exempelvis adekvat dialys, torrvikt och blodtryck, anemi, kalk-fosfatbalans, nutrition, fysisk aktivitet).
 • Beskriva principer och njurmedicinska indikationer för aferesbehandling.
 • Diskutera etiska aspekter beträffande initiering och avslut av dialysbehandling.
 • Översiktligt redogöra för dialys av barn.
 • Redogöra för kvalitetskontroll av dialysvatten.

Informationen på denna sida är ett kursämne

Observera att informationen på denna sidan inte är en färdig kurs som det går att ansöka till, utan endast ett kursämne. Ett kursämne beskriver de kompetenser inom ett specifikt område som en ST-läkare förväntas utveckla genom att delta i en eller flera kurser. Kursämnen fungerar som ett utbildningsstöd för ST-läkare, handledare och kursarrangörer och syftar till att skapa goda förutsättningar för kompetensutveckling och utveckling av utbildningsinsatser under ST.

Är du däremot intresserad av Socialstyrelsens SK-kurser så hittar du dem på SK-kursers ansökningsportal 

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: