Diagnostiska system och metodik inom barn- och ungdomspsykiatri

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska få kunskaper och färdigheter i barn- och ungdomspsykiatrisk diagnostik.

Målgrupp
Barn- och ungdomspsykiatri

När i utbildningen
Tidigt

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c3
Till viss del: a2, b1, c4

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt HSLF-FS 2021:8
Till stor del: STc3
Till viss del: STa4, STb1, STc4

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Använda de diagnostiska systemen ICD och DSM.
  • Resonera kring diagnostikens och diagnossystemens för- och nackdelar.
  • Identifiera huvuddiagnos och samsjuklighet samt urskilja tänkbara differentialdiagnostiska tillstånd.
  • Genomföra en strukturerad psykiatrisk intervju med och utan manual.
  • Bedöma psykiskt status i förhållande till utvecklingsnivå.
  • Göra en funktionsbedömning med hänsyn tagen till barnets eller ungdomens utvecklingsnivå.
  • Välja, använda och tolka några exempel på skattningsskalor.
  • Formulera en välavvägd bedömning.

Informationen på denna sida är ett kursämne

Observera att informationen på denna sidan inte är en färdig kurs som det går att ansöka till, utan endast ett kursämne. Ett kursämne beskriver de kompetenser inom ett specifikt område som en ST-läkare förväntas utveckla genom att delta i en eller flera kurser. Kursämnen fungerar som ett utbildningsstöd för ST-läkare, handledare och kursarrangörer och syftar till att skapa goda förutsättningar för kompetensutveckling och utveckling av utbildningsinsatser under ST.

Är du däremot intresserad av Socialstyrelsens SK-kurser så hittar du dem på SK-kursers ansökningsportal 

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: