Diagnostiska system och metodik inom barn- och ungdomspsykiatri

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska få kunskaper och färdigheter i barn- och ungdomspsykiatrisk diagnostik.

Målgrupp
Barn- och ungdomspsykiatri

När i utbildningen
Tidigt

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till stor del: 3
Till viss del: 4, 13, 15

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c3
Till viss del: a2, b1, c4

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Använda de diagnostiska systemen ICD och DSM.
  • Resonera kring diagnostikens och diagnossystemens för- och nackdelar.
  • Identifiera huvuddiagnos och samsjuklighet samt urskilja tänkbara differentialdiagnostiska tillstånd.
  • Genomföra en strukturerad psykiatrisk intervju med och utan manual.
  • Bedöma psykiskt status i förhållande till utvecklingsnivå.
  • Göra en funktionsbedömning med hänsyn tagen till barnets eller ungdomens utvecklingsnivå.
  • Välja, använda och tolka några exempel på skattningsskalor.
  • Formulera en välavvägd bedömning.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: