Diagnostiska metoder

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska öka sin kunskap avseende olika mikrobiologiska detektionsmetoder, deras prestanda och användningsområden. Sammantaget ska denna kunskap ge ST-läkaren en grund för tolkning av analysresultat i den kliniska vardagen.

Målgrupp
Klinisk mikrobiologi

När i utbildningen
Tidigt

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c8
Till viss del: c1, c3, c4, c5, c6

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt HSLF-FS 2021:8
Till stor del: STc8 
Till viss del: STc1, STc3, STc4, STc5, STc6

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

 • Redogöra för principerna för: 
  - mikroskopi (elektron- , ljus-, fluorescensmikroskopi)
  - påvisning av antigen och antikroppar (direkt och indirekt samt under olika förhållanden och tillstånd)
  - masspektrometri
  - odling (cellfri och cellbaserad, mediumval)
  - molekylärbiologiska metoder (bland annat PCR, realtids-PCR, sekvensering) 
  - andra metoder för identifiering av mikroorganismer i olika typer av provmaterial. 
 • Värdera olika diagnostiska metoders prestanda (sensitivitet, specificitet), möjliga felkällor, nytta och tidsåtgång.
 • Förklara skillnaden mellan screening- och konfirmationsanalyser.
 • Välja och använda diagnostisk metod vid olika kliniska frågeställningar och tillstånd.
 • Använda statistik och epidemiologi vid värdering av analysresultat.
 • Tillämpa kvalitetssäkring av analysmetoder.

Informationen på denna sida är ett kursämne

Observera att informationen på denna sidan inte är en färdig kurs som det går att ansöka till, utan endast ett kursämne. Ett kursämne beskriver de kompetenser inom ett specifikt område som en ST-läkare förväntas utveckla genom att delta i en eller flera kurser. Kursämnen fungerar som ett utbildningsstöd för ST-läkare, handledare och kursarrangörer och syftar till att skapa goda förutsättningar för kompetensutveckling och utveckling av utbildningsinsatser under ST.

Är du däremot intresserad av Socialstyrelsens SK-kurser så hittar du dem på SK-kursers ansökningsportal 

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: