Den akut sjuka patienten

Den framtida specialisten i internmedicin förväntas arbeta en stor del med akut sjuka patienter och behöver därför goda kunskaper om akuta sjukdomstillstånd.

Målgrupp
Internmedicin

När i utbildningen
Tidigt

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till stor del: 1, 2, 4, 5
Till viss del: 3, 8, 9, 12

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c1, c2, c3, c4, c5, c12

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Dygnet runt identifiera, differentiera och behandla vanligt förekommande sjukdomssymtom på akutmottagningar samt skapa hypotes om sjukdomsdiagnos hos såväl tidigare friska som de med multifaktoriell sjukdomsbakgrund.
  • Diagnostisera, särskilja och behandla akut och subakut insättande symtom såsom andnöd, yrsel, huvudvärk, neurologiska symtom, bröstsmärta, bensvullnad, buksmärta, illamående, viktnedgång, feber, blödningar, synkope, cirkulationsstillestånd, medvetslöshet, intoxikationer, trötthet, förvirring etc.
  • Identifiera och bedöma indikationer för vidare utredning, initial behandling samt stabilisering på akutmottagning och vårdavdelning.
  • Generera hypotes om preliminär diagnos, prognos samt tillämpning av behandling, intervention och vårdnivå ur ett medicinskt, legalt och etiskt perspektiv.
  • Förklara grunderna för Triage och kritiskt tillämpa dessa verktyg i vårdsituationen.
  • Generera tydliga och applicerbara arbetssätt i den akuta situationen tillsammans med övriga yrkeskategorier i akutrumssituation såväl som i övrig akutverksamhet.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: