Den akut sjuka patienten

Den framtida specialisten i internmedicin förväntas arbeta en stor del med akut sjuka patienter och behöver därför goda kunskaper om akuta sjukdomstillstånd.

Målgrupp
Internmedicin

När i utbildningen
Tidigt

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c1, c2, c3, c4, c5, c12

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt HSLF-FS 2021:8
Till stor del: STc1, STc2, STc3, STc4, STc5, STc9. STc10, STc11, STc12

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Dygnet runt identifiera, differentiera och behandla vanligt förekommande sjukdomssymtom på akutmottagningar samt skapa hypotes om sjukdomsdiagnos hos såväl tidigare friska som de med multifaktoriell sjukdomsbakgrund.
  • Diagnostisera, särskilja och behandla akut och subakut insättande symtom såsom andnöd, yrsel, huvudvärk, neurologiska symtom, bröstsmärta, bensvullnad, buksmärta, illamående, viktnedgång, feber, blödningar, synkope, cirkulationsstillestånd, medvetslöshet, intoxikationer, trötthet, förvirring etc.
  • Identifiera och bedöma indikationer för vidare utredning, initial behandling samt stabilisering på akutmottagning och vårdavdelning.
  • Generera hypotes om preliminär diagnos, prognos samt tillämpning av behandling, intervention och vårdnivå ur ett medicinskt, legalt och etiskt perspektiv.
  • Förklara grunderna för Triage och kritiskt tillämpa dessa verktyg i vårdsituationen.
  • Generera tydliga och applicerbara arbetssätt i den akuta situationen tillsammans med övriga yrkeskategorier i akutrumssituation såväl som i övrig akutverksamhet.

Informationen på denna sida är ett kursämne

Observera att informationen på denna sidan inte är en färdig kurs som det går att ansöka till, utan endast ett kursämne. Ett kursämne beskriver de kompetenser inom ett specifikt område som en ST-läkare förväntas utveckla genom att delta i en eller flera kurser. Kursämnen fungerar som ett utbildningsstöd för ST-läkare, handledare och kursarrangörer och syftar till att skapa goda förutsättningar för kompetensutveckling och utveckling av utbildningsinsatser under ST.

Är du däremot intresserad av Socialstyrelsens SK-kurser så hittar du dem på SK-kursers ansökningsportal 

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: