Demenssjukdomar

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska kunna beskriva de vanligaste demenssjukdomarna, sammanfatta utredning och behandling av dessa, beskriva demensliknande tillstånd samt tillämpa kunskapen i vården av demenssjuka personer.

Målgrupp
Geriatrik

När i utbildningen
Mitten

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: b1, c9, c13
Till viss del: a2, a5

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt HSLF-FS 2021:8
Till stor del: STb1, STc9, STc13
Till viss del: STa3, STa4

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

 • Beskriva incidens, prevalens och konsekvenser av demenssjukdomar ur samhällets perspektiv.
 • Beskriva hjärnans anatomi och funktioner i stora drag.
 • Redogöra för symtom, diagnoskriterier och patofysiologi vid kognitiv svikt och de vanligaste demenssjukdomarna, det vill säga Alzheimers sjukdom, vaskulär demens, Alzheimers sjukdom med vaskulära inslag, frontotemporal demens och Lewy body demens.
 • Redogöra för demens vid Parkinsons och Huntingtons sjukdom samt alkoholdemens.
 • Sammanfatta basal och utvidgad utredning av nedsatt kognitiv funktion, till exempel likvordiagnostik, neuroradiologi, utredning av neuropsykolog, logoped, arbetsterapeut och kurator.
 • Använda skattningsskalor för att bedöma kognitiv funktion, till exempel klocktest, MMSE, GDS och MOCA.
 • Identifiera demensliknande tillstånd orsakade av till exempel normaltryckshydrocefalus, kroniskt subduralhematom, hjärntumör, konfusion, vitaminbrist, tyroideasjukdom, depression, infektion, läkemedel och missbruk.
 • Redogöra för BPSD (Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demens) och dess behandling.
 • Redogöra för farmakologisk behandling och adekvata omvårdnadsinsatser vid demenssjukdom.
 • Redogöra för demenssjukdomars förlopp och övergång i palliativ fas.
 • Beskriva olika former av stöd till närstående.
 • Redogöra för juridiska frågeställningar vid demenssjukdom, till exempel gällande nedsatt beslutsförmåga, tvång, inlåsning, bälte i rullstol eller stol, körkort, vapenlicens och LPT (lagen om psykiatrisk tvångsvård).
 • Utfärda intyg för god man och förvaltare.
 • Återge aktuell forskning om demens i stora drag.
 • Använda svenska demensregistret (SveDem) och BPSD-registret och redogöra för hur dessa kan utnyttjas för uppföljning och utveckling.

Informationen på denna sida är ett kursämne

Observera att informationen på denna sidan inte är en färdig kurs som det går att ansöka till, utan endast ett kursämne. Ett kursämne beskriver de kompetenser inom ett specifikt område som en ST-läkare förväntas utveckla genom att delta i en eller flera kurser. Kursämnen fungerar som ett utbildningsstöd för ST-läkare, handledare och kursarrangörer och syftar till att skapa goda förutsättningar för kompetensutveckling och utveckling av utbildningsinsatser under ST.

Är du däremot intresserad av Socialstyrelsens SK-kurser så hittar du dem på SK-kursers ansökningsportal 

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: