Cerebral pares

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska kunna utreda och klassificera cerebral pares (CP) samt förutse och identifiera komorbida tillstånd. ST-läkaren ska även kunna principer för behandling och habilitering vid cerebral pares, CP. Kurser i ämnet integreras lämpligen med kurs i ämnet Ryggmärgsbråck och hydrocephalus.

Målgrupp
Barn- och ungdomsneurologi med habilitering

När i utbildningen
Tidigt, Mitten

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till stor del: 7
Till viss del: 8

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till viss del: c8

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

 • Sammanfatta den epidemiologiska utvecklingen av CP i Sverige och övriga världen.
 • Analysera och jämföra utvecklingen i Sverige och övriga västländer med resterande världen ur ett hälsoutvecklingsperspektiv.
 • Tillämpa ny och gammal kunskap om etiologiska mekanismer vid CP och därefter förutse förekomst av komorbiditet.
 • Förklara och jämföra de patofysiologiska och etiologiska begreppen ”the causal pathway” och ”selektiv vulnerabilitet”.
 • Identifiera och utvärdera symtom för att därefter klassificera typ och svårighetsgrad av CP enligt SCPEs (Surveillance of Cerebral Palsy in Europe) riktlinjer.
 • Förklara samt använda för att klassificera och ge grovmotorisk prognos enligt GMFCS (Gross Motor Function Classification system) vid CP.
 • Förklara det finmotoriska klassifikationssystemet MACS (Manual Ability Classification System) vid CP.
 • Förklara och använda klassifikationssystemet CFCS (Communication Function Classification System) vid CP.
 • Bedöma och utreda förekomsten av andra neurologiska symtom vid CP.
 • Identifiera och behandla smärta, sömnstörning och gastrointestinala symtom vid CP.
 • Redogöra för de vanligare behandlingsmetoderna vid CP ur olika perspektiv (indikation, effekt, bieffekt).
 • Diskutera specifika aspekter för habilitering vid dessa tillstånd.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: