Cerebral pares

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska kunna utreda och klassificera cerebral pares (CP) samt förutse och identifiera komorbida tillstånd. ST-läkaren ska även kunna principer för behandling och habilitering vid cerebral pares, CP. Kurser i ämnet integreras lämpligen med kurs i ämnet Ryggmärgsbråck och hydrocephalus.

Målgrupp
Barn- och ungdomsneurologi med habilitering

När i utbildningen
Tidigt, Mitten

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till viss del: c8

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt HSLF-FS 2021:8
Till viss del: STc8

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

 • Sammanfatta den epidemiologiska utvecklingen av CP i Sverige och övriga världen.
 • Analysera och jämföra utvecklingen i Sverige och övriga västländer med resterande världen ur ett hälsoutvecklingsperspektiv.
 • Tillämpa ny och gammal kunskap om etiologiska mekanismer vid CP och därefter förutse förekomst av komorbiditet.
 • Förklara och jämföra de patofysiologiska och etiologiska begreppen ”the causal pathway” och ”selektiv vulnerabilitet”.
 • Identifiera och utvärdera symtom för att därefter klassificera typ och svårighetsgrad av CP enligt SCPEs (Surveillance of Cerebral Palsy in Europe) riktlinjer.
 • Förklara samt använda för att klassificera och ge grovmotorisk prognos enligt GMFCS (Gross Motor Function Classification system) vid CP.
 • Förklara det finmotoriska klassifikationssystemet MACS (Manual Ability Classification System) vid CP.
 • Förklara och använda klassifikationssystemet CFCS (Communication Function Classification System) vid CP.
 • Bedöma och utreda förekomsten av andra neurologiska symtom vid CP.
 • Identifiera och behandla smärta, sömnstörning och gastrointestinala symtom vid CP.
 • Redogöra för de vanligare behandlingsmetoderna vid CP ur olika perspektiv (indikation, effekt, bieffekt).
 • Diskutera specifika aspekter för habilitering vid dessa tillstånd.

Informationen på denna sida är ett kursämne

Observera att informationen på denna sidan inte är en färdig kurs som det går att ansöka till, utan endast ett kursämne. Ett kursämne beskriver de kompetenser inom ett specifikt område som en ST-läkare förväntas utveckla genom att delta i en eller flera kurser. Kursämnen fungerar som ett utbildningsstöd för ST-läkare, handledare och kursarrangörer och syftar till att skapa goda förutsättningar för kompetensutveckling och utveckling av utbildningsinsatser under ST.

Är du däremot intresserad av Socialstyrelsens SK-kurser så hittar du dem på SK-kursers ansökningsportal 

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: