Beroendets psykologi – från teori till praktik

Kurser i detta ämne syftar till att göra ST-läkaren i beroendemedicin förtrogen med psykosociala behandlingsmetoder och insatser samt att kunna tillämpa denna kunskap i det dagliga arbetet med patienter, närstående och vårdgrannar.

Målgrupp

Beroendemedicin

När i utbildningen

Tidigt

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8

Till stor del: c4, b1, b2,
Till viss del: c3, c6, c8, c12

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Redogöra för psykosociala behandlingsmetoder, såsom Community reinforcement approach (CRA), Kognitiv beteendeterapi (KBT), Motivationshöjande behandling (MET), Tolvstegsbehandling, Social behaviour network therapy (SBNT), samt familjestöd och psykosociala stödinsatser som är relevanta för patienter inom beroendemedicinens område.

  • Beskriva socialtjänstens arbete med och ansvar för sådana psykosociala stödinsatser som är relevanta för patienter inom beroendemedicinens område.

  • Tillämpa motiverande samtalsmetodik (MI) och principer för återfallsprevention (ÅP) i det dagliga patientarbetet.

  • Redogöra för strukturerade metoder för kartläggning av psykosociala hjälpbehov med till exempel Addiction Severity Index (ASI).

  • Redogöra för teorier kring hur arv och miljö, inklusive trauma och copingprocesser, kan påverka utvecklingen av substansrelaterade syndrom.

  • Utföra riskbedömning avseende hot och våld.

  • Beskriva olika bedömningsinstrument, deras tillämpning och begränsningar vid riskbedömning avseende hot och våld.

  • Förstå uppkomstmekanismer bakom beteendestörningar relaterade till substansbruk (exempelvis hot och våld) och kunna reflektera kring sina egna reaktioner på dessa.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: