Behandlingsprinciper för malign hematologi

Behandlingsarsenalen inom malign hematologi vilar till stor del på farmakologiska och immunologiska principer. Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren, utifrån dessa principer, ska kunna behandla hematologiska patienter.

Målgrupp
Hematologi

När i utbildningen
Mitten

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till stor del: 5, 6, 10, 11
Till viss del: 4, 9

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c6, c8, c11, c12
Till viss del: c14

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Kategorisera och beskriva läkemedelsbehandling vid malign hematologisk sjukdom med avseende på verkningsmekanism, farmakologi samt resistens- och biverkningsprofil.
  • Bedöma indikation, risk och nytta av antitumoral behandling (cystostatika, immunmodulerande behandling, antikroppar, proteasomhämmare, tillväxtfaktorer etc.) samt strukturera behandlingsplan.
  • Identifiera indikation för radioterapi och för en patient kunna beskriva behandlingens huvudprinciper.
  • Bedöma indikation, risk och nytta av högdosbehandling med autologt stamcellsstöd och allogen stamcellstransplantation samt beskriva och värdera kriterier för val av konditionering.
  • I basala termer redogöra för mobilisering, skörd och manipulation av stamceller.
  • Identifiera och behandla akuta och kroniska komplikationer till läkemedelsbehandling vid malign hematologisk sjukdom inklusive stamcellstransplantation samt radioterapi.
  • Redogöra för riktlinjer för användning av blodkomponenter, bedöma indikation för användning av blodkomponenter, initiera transfusionsbehandling och självständigt identifiera och behandla akuta transfusionskomplikationer.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: