Behandlingsprinciper för malign hematologi

Behandlingsarsenalen inom malign hematologi vilar till stor del på farmakologiska och immunologiska principer. Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren, utifrån dessa principer, ska kunna behandla hematologiska patienter.

Målgrupp
Hematologi

När i utbildningen
Mitten

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c6, c8, c11, c12
Till viss del: c14

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt HSLF-FS 2021:8
Till stor del: STc6, STc7, STc8, STc11, STc12
Till viss del: STc14

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Kategorisera och beskriva läkemedelsbehandling vid malign hematologisk sjukdom med avseende på verkningsmekanism, farmakologi samt resistens- och biverkningsprofil.
  • Bedöma indikation, risk och nytta av antitumoral behandling (cystostatika, immunmodulerande behandling, antikroppar, proteasomhämmare, tillväxtfaktorer etc.) samt strukturera behandlingsplan.
  • Identifiera indikation för radioterapi och för en patient kunna beskriva behandlingens huvudprinciper.
  • Bedöma indikation, risk och nytta av högdosbehandling med autologt stamcellsstöd och allogen stamcellstransplantation samt beskriva och värdera kriterier för val av konditionering.
  • I basala termer redogöra för mobilisering, skörd och manipulation av stamceller.
  • Identifiera och behandla akuta och kroniska komplikationer till läkemedelsbehandling vid malign hematologisk sjukdom inklusive stamcellstransplantation samt radioterapi.
  • Redogöra för riktlinjer för användning av blodkomponenter, bedöma indikation för användning av blodkomponenter, initiera transfusionsbehandling och självständigt identifiera och behandla akuta transfusionskomplikationer.

Informationen på denna sida är ett kursämne

Observera att informationen på denna sidan inte är en färdig kurs som det går att ansöka till, utan endast ett kursämne. Ett kursämne beskriver de kompetenser inom ett specifikt område som en ST-läkare förväntas utveckla genom att delta i en eller flera kurser. Kursämnen fungerar som ett utbildningsstöd för ST-läkare, handledare och kursarrangörer och syftar till att skapa goda förutsättningar för kompetensutveckling och utveckling av utbildningsinsatser under ST.

Är du däremot intresserad av Socialstyrelsens SK-kurser så hittar du dem på SK-kursers ansökningsportal 

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: