Basal radiologisk teknik och fysik

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska kunna förklara tekniken bakom och potentiella risker med våra vanligaste modaliteter. ST-läkaren ska även kunna bidra till att uppfylla Strålsäkerhetsmyndighetens (SSM) krav på personer i radiologisk ledningsfunktion.

Målgrupp
Radiologi

När i utbildningen
Tidigt

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: b3, c1, c3, c13

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt HSLF-FS 2021:8
Till stor del: STc1, STc3, STc14
Till viss del: STc13

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

 • Redogöra för relevant lagstiftning inom strålskyddsområdet.
 • Förklara RIS och PACS och deras funktioner i grundläggande termer.
 • Förklara grundläggande teknik och fysik inom specialitetens vanligast förekommande modaliteter, såsom:
  - konventionell röntgen eller CT
  - MR
  - ultraljud
  - nuklearmedicin
  - PET
 • Värdera inverkan av strålning och andra säkerhetsaspekter (inklusive ALARA och kontrastmedelsreaktioner) inom de olika modaliteterna.
 • Förklara hur undersökningar med strålning inom de olika modaliterna går till.
 • Utifrån ett helhetsperspektiv bedöma undersökningens berättigande.
 • Värdera bildkvalitet i granskningsarbetet.
 • Välja och tillämpa adekvat postprocessing och bildanalys inom radiologin.

Informationen på denna sida är ett kursämne

Observera att informationen på denna sidan inte är en färdig kurs som det går att ansöka till, utan endast ett kursämne. Ett kursämne beskriver de kompetenser inom ett specifikt område som en ST-läkare förväntas utveckla genom att delta i en eller flera kurser. Kursämnen fungerar som ett utbildningsstöd för ST-läkare, handledare och kursarrangörer och syftar till att skapa goda förutsättningar för kompetensutveckling och utveckling av utbildningsinsatser under ST.

Är du däremot intresserad av Socialstyrelsens SK-kurser så hittar du dem på SK-kursers ansökningsportal 

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: