Basal neurofysiologi och mätteknik

Kurser i detta ämne syftar till att ge en grundläggande teoretisk bas för den fortsatta utbildningen inom klinisk neurofysiologi. ST-läkaren ska ges teoretiska kunskaper och förståelse inom främst basal neurofysiologi, basal elektricitetslära, mätteknik, principer för stimulering och registrering av nervsystemet, medicinteknisk säkerhet och IT, metodutveckling, normalvärden.

Målgrupp
Klinisk neurofysiologi

När i utbildningen
Tidigt

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c1, c3
Till viss del: c12

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

Basal neurofysiologi

 • Redogöra för nervsystemets och musklernas anatomi och fysiologi.
 • Redogöra för nervsystemets anläggning, utveckling och utmognad.
 • Redogöra för membranfysiologi, aktionspotentialer, synapser, nervpropagation, konduktionsblock.
 • Redogöra för neuromuskulär transmission.
 • Redogöra för muskelfysiologi.
 • Redogöra för motorisk kontroll.
 • Redogöra för sinnesfysiologi.
 • Redogöra för basal teoretisk farmakologi med inriktning mot neurofysiologi.

Mätteknik

 • Redogöra för basal elektricitetslära – till exempel Ohms lag, basal filterteori och volym-konduktion.
 • Redogöra för principer för elektrisk och magnetisk stimulering av perifera och centrala nervsystemet.
 • Redogöra för principer för registrering av elektriska potentialer, olika typer av registreringselektroder och impedansproblematik.
 • Beskriva principerna för psykofysiska mätningar (kvantitativ sensibilitetsmätning).
 • Beskriva metoder för avstörning vid elektrisk registrering och elektrisk felsökning.
 • Beskriva signalbehandling (till exempel medelvärdesbildning, RMS, trender och digitalisering) och Fourier-analys.
 • Beskriva användning av datanätverk och IT, relevant(a) för klinisk neurofysiologi.
 • Redogöra för basal medicinteknisk säkerhet, speciellt elektrisk säkerhet och beskriva CE-märkning.
 • Redogöra för metodutveckling inklusive statistik och normalvärden.
 • Exemplifiera metoder för kvalitetssäkring inom klinisk neurofysiologi.

Informationen på denna sida är ett kursämne

Observera att informationen på denna sidan inte är en färdig kurs som det går att ansöka till, utan endast ett kursämne. Ett kursämne beskriver de kompetenser inom ett specifikt område som en ST-läkare förväntas utveckla genom att delta i en eller flera kurser. Kursämnen fungerar som ett utbildningsstöd för ST-läkare, handledare och kursarrangörer och syftar till att skapa goda förutsättningar för kompetensutveckling och utveckling av utbildningsinsatser under ST.

Är du däremot intresserad av Socialstyrelsens SK-kurser så hittar du dem på SK-kursers ansökningsportal 

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: