Barnkardiologi

Kurser i detta ämne syftar till att ge ST-läkaren teoretiska baskunskaper i barnkardiologi. Kurser i detta ämne bör ges som en sammanhållen kurs, eventuellt med webbaserat inslag.

Målgrupp
Barn- och ungdomsmedicin

När i utbildningen
Mitten, Sent

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c11
Till viss del: c2, c3, c4, c9

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Diagnostisera, utreda och behandla fysiologiska blåsljud, bröstsmärtor och syncope.
  • På basal nivå tolka barn-EKG.
  • Diagnostisera, utreda och initialt behandla hjärtsvikt, paroxysmal supraventrikulär takykardi.
  • I samråd med kardiologiskt kunnig kollega diagnostisera, utreda och behandla barn med ductusberoende hjärtfel, kammarseptumdefekt (VSD), förmaksseptumdefekt (ASD), öppetstående ductus (PDA), pulmonalstenos (PS), aortastenos (AS), coarctatio aortae (CoA) och perikarditmyokardit samt hjärtfel vid syndrom och kromosomavvikelser.
  • Identifiera symtom och bedöma vårdnivå för misstänkt pulmonell hypertension, hjärtmuskelsjukdomar, endokardit, ventrikulära arytmier, Fallots tetrad (ToF), transposition av de stora artärerna (TGA), atrioventrikularseptumdefekt (AVSD), enkammarhjärtan, plötslig hjärtdöd samt långt QT-syndrom och hjärtpåverkan vid reumatisk sjukdom, inklusive Kawasakis syndrom.

Informationen på denna sida är ett kursämne

Observera att informationen på denna sidan inte är en färdig kurs som det går att ansöka till, utan endast ett kursämne. Ett kursämne beskriver de kompetenser inom ett specifikt område som en ST-läkare förväntas utveckla genom att delta i en eller flera kurser. Kursämnen fungerar som ett utbildningsstöd för ST-läkare, handledare och kursarrangörer och syftar till att skapa goda förutsättningar för kompetensutveckling och utveckling av utbildningsinsatser under ST.

Är du däremot intresserad av Socialstyrelsens SK-kurser så hittar du dem på SK-kursers ansökningsportal 

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: