Barnfoniatri

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska kunna möta barns specifika behov och handlägga utredning och behandling vid sjukdomstillstånd och avvikelser i tal, röst, andning och sväljning.

Målgrupp
Röst- och talrubbningar

När i utbildningen
Mitten

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c9, c10
Till viss del: c1, c2, c5, c6, c7, c11

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

 • Analysera barns specifika behov i undersökningssituationen och anpassa undersökning och bemötande till dessa behov.
 • Redogöra för barns normala språk- och talutveckling.
 • Beskriva avvikelser i barns språk- och talutveckling.
 • Diagnostisera organiska orsaker till talavvikelse hos barn och utföra basal oralmotorisk bedömning.
 • Beskriva kraniofaciella missbildningar och syndrom, med tonvikt på läpp-, käk- och gomspalt, med avseende på epidemiologi, etiologi och foniaterns roll i multidisciplinärt omhändertagande.
 • Självständigt utföra fiberendoskopisk undersökning av mjuka gommens funktion samt tolka resultat av sådan undersökning i relation till sjukdomshistoria och resultatet av andra undersökningar av gommens funktion.
 • Redogöra för principen för radiologisk undersökning av gomfunktion samt basalt tolka resultat av sådan undersökning.
 • Redogöra för vanliga neurologiska avvikelser hos barn med påverkan på röst, tal och sväljning.
 • Beskriva alternativ till talet som kommunikationsmedel och beskriva när dessa är applicerbara för barn.
 • Redogöra för tillstånd i ÖNH-området som kan orsaka andningsproblem hos barn och unga, utföra endoskopisk diagnostik samt redogöra för olika behandlingsalternativ.
 • Redogöra för epidemiologi, etiologi, diagnostik och behandling av hesa barn.
 • Redogöra för aktuell forskningsinriktning inom området.

Informationen på denna sida är ett kursämne

Observera att informationen på denna sidan inte är en färdig kurs som det går att ansöka till, utan endast ett kursämne. Ett kursämne beskriver de kompetenser inom ett specifikt område som en ST-läkare förväntas utveckla genom att delta i en eller flera kurser. Kursämnen fungerar som ett utbildningsstöd för ST-läkare, handledare och kursarrangörer och syftar till att skapa goda förutsättningar för kompetensutveckling och utveckling av utbildningsinsatser under ST.

Är du däremot intresserad av Socialstyrelsens SK-kurser så hittar du dem på SK-kursers ansökningsportal 

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: