Barnets normala tillväxt och utveckling

Kurser i detta ämne syftar till att ge teoretisk baskunskap om det friska barnets tillväxt och utveckling, samt om den påverkan som arv, kultur, miljö och samhälle har på barnets utveckling och hälsa.

Ämnet syftar också till att ge teoretisk baskunskap om avvikelser från normal tillväxt och utveckling, hälsobefrämjande arbete, vanliga psykosociala problem samt om relevant lagstiftning. Kurser i detta ämne kan ges som en sammanhållen kurs alternativt uppdelad över tid med hemuppgifter, gärna med fallseminarium, eventuellt med webbaserat inslag.

Målgrupp
Barn- och ungdomsmedicin

När i utbildningen
Tidigt, Mitten

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c1
Till viss del: c13

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt HSLFS-FS 2021:8
Till stor del: STc1
Till viss del: STc13

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

 • Identifiera avvikelser från normal psykomotorisk utveckling, tillväxt och pubertet.
 • Ge rekommendationer avseende normal uppfödning i olika åldrar.
 • Utreda och behandla uppfödningsproblem, skrikighet, sömnstörning, huvudvärk, ont i magen, övervikt och fetma.
 • Initiera utredning av utvecklingsneurologiska avvikelser såsom autismspektrumtillstånd samt avvikelser i motorik, kognition, aktivitetsgrad, uppmärksamhet och kommunikation.
 • Ordinera vaccinationer enligt svenska vaccinationsprogrammet med hänsyn till kontraindikationer och riskfaktorer.
 • Identifiera symtom och ange vårdnivå för misstänkt barnmisshandel och övergrepp, omsorgssvikt samt misstänkt drog- och alkoholmissbruk.
 • Identifiera anknytningsproblem och ange vårdnivå.
 • Redogöra för infektioner och smittorisker, till exempel i förskolan.
 • Redogöra för etniska skillnader i syn på sjukdom och fostran.
 • Redogöra för överväganden och utredning avseende skolsvårigheter och skolvägran.
 • Redogöra för barnhälsovårdens och socialtjänstens organisation och arbetssätt samt socialtjänstlagen och föräldraförsäkringen.
 • Redogöra för förebyggande åtgärder mot olycksfall, förgiftningar, rökning, allvarliga infektioner, allergi, övervikt, stress, psykiska besvär, missbruk och plötslig spädbarnsdöd (sudden infant death syndrome, SIDS).
 • Redogöra för förutsättningar och behov av teamarbete (till exempel sjuksköterska, psykolog, dietist, sjukgymnast, socialtjänst, logoped).

Informationen på denna sida är ett kursämne

Observera att informationen på denna sidan inte är en färdig kurs som det går att ansöka till, utan endast ett kursämne. Ett kursämne beskriver de kompetenser inom ett specifikt område som en ST-läkare förväntas utveckla genom att delta i en eller flera kurser. Kursämnen fungerar som ett utbildningsstöd för ST-läkare, handledare och kursarrangörer och syftar till att skapa goda förutsättningar för kompetensutveckling och utveckling av utbildningsinsatser under ST.

Är du däremot intresserad av Socialstyrelsens SK-kurser så hittar du dem på SK-kursers ansökningsportal 

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: