Barnet med flerfunktionsnedsättningar

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska kunna utreda, diagnostisera och behandla barn och ungdomar med flerfunktionsnedsättning, multidisciplinärt och tvärprofessionellt.

Målgrupp
Barn- och ungdomsneurologi med habilitering

När i utbildningen
Tidigt, Mitten, Sent

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till viss del: 7, 8, 10, 11

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c12

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Redogöra för utredning, diagnostisering och behandling av tillstånd såsom nutritionsrubbning, smärta, sömnstörning, tarmmotilitetsrubbning, spasticitet, kontrakturer, benskörhet, infektioner och andningsstörning samt bedöma vårdnivå.
  • Diskutera betydelsen av teamarbete kring barnet med flerfunktionsnedsättning.
  • Bedöma och utreda syn, hörsel, kommunikation, kognition och motorik för att säkerställa adekvata habiliteringsinsatser.
  • Leda samarbetet med övriga specialister som är delaktiga i vården av barnet, till exempel ortoped, neurokirurg, handkirurg, specialisttandvård, öronläkare och ögonläkare.
  • Informera barnet, familjen och övriga i barnets närhet om tillstånd som är förknippade med barnets funktionsnedsättning.
  • Redogöra för LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, samt övriga samhällsfunktioner kring barnet med flerfunktionsnedsättning, såsom insatser från skolan, kommunen och Försäkringskassan.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: