Barn som far illa

Kurser i detta ämne syftar till att ge ST-läkaren teoretisk baskunskap om symtom som inger misstankar om att barn far illa samt hur de bör utredas.

Målgrupp
Barn- och ungdomsmedicin

När i utbildningen
Mitten, Sent

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c1, c12, c13
Till viss del: c2

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt HSLF-FS 2021:8
Till stor del: STc1, STc12, STc13
Till viss del: STc2, STc15

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Initiera samverkan med socialtjänst och vid tillämpligt fall polis vid misstanke om barn som far illa.
  • Identifiera skademönster vid misshandel och sexuella övergrepp samt symtom och fynd som tyder på traumatisering (fysisk, psykisk och sexuell) samt bedöma vårdbehov och vårdnivå för det utsatta barnet.
  • Undersöka och kommunicera med ett traumatiserat barn.
  • Identifiera symtom och fynd som tyder på posttraumatiskt stressyndrom hos exempelvis flyktingbarn samt bedöma vårdnivå för dessa.
  • I samråd med barnskyddsteam eller erfarna specialister vidare utreda och handlägga olika typer av övergrepp (fysiska, psykiska och sexuella), inklusive differentialdiagnoser och nödvändig medicinsk utredning.
  • Beakta, värdera och agera utifrån tidsaspekter vid spårsäkring, smittorisker och eventuell profylaxbehandling vid sexuella övergrepp.
  • Tillämpa socialtjänstlagen, anmälningsplikt och sekretesslagen.
  • Redogöra för olika myndigheters ansvar och beslutsområden.
  • Redogöra för konsekvenser och behandling av försummelse, misshandel och sexuella övergrepp.

Informationen på denna sida är ett kursämne

Observera att informationen på denna sidan inte är en färdig kurs som det går att ansöka till, utan endast ett kursämne. Ett kursämne beskriver de kompetenser inom ett specifikt område som en ST-läkare förväntas utveckla genom att delta i en eller flera kurser. Kursämnen fungerar som ett utbildningsstöd för ST-läkare, handledare och kursarrangörer och syftar till att skapa goda förutsättningar för kompetensutveckling och utveckling av utbildningsinsatser under ST.

Är du däremot intresserad av Socialstyrelsens SK-kurser så hittar du dem på SK-kursers ansökningsportal 

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: