Barn- och ungdomsreumatologi

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska få kunskap om barnreumatologiska sjukdomars indelning, kliniska bild och förlopp samt faktorer som påverkar omhändertagandet av den vuxna patientens reumatologiska sjukdom inför vidare behandling i adolescens och vuxen ålder.

Målgrupp
Reumatologi

När i utbildningen
Sent

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till viss del: c12

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt HSLF-FS 2021:8
Till viss del: STc12

Målgrupp
Barn- och ungdomsmedicin

När i utbildningen
Sent

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c9
Till viss del: c13

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt HSLF-FS 2021:8
Till stor del: STc9
Till viss del: STc13, STc14

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

Basal barnreumatologi

 • Anpassa anamnesupptagning och undersökningsmetodik efter barnets psykiska och fysiska mognad
 • Bedöma sjukdomens symtom i relation till barnets psykiska och fysiska mognad inklusive tillväxt
 • Praktiskt utföra ledundersökning av barn
 • Beskriva verkningsmekanismer och indikationer för antireumatiska läkemedel
 • Anpassa farmakologisk behandling med hänsyn till barnets ålder och tillväxt
 • Tillämpa riktlinjer för vaccinationer i samband med immunreglerande behandling
 • Tillämpa vårdprogrammen för käk- och ögonengagemang vid juvenil idiopatisk artrit (JIA)
 • Diskutera differentialdiagnoser i samband med ledsmärta, hälta och ryggbesvär
 • Utreda och behandla akut artrit samt oklar feber (inklusive periodiska febrar)
 • Redogöra för klassifikation av juvenila idiopatiska artriter, systeminflammatoriska sjukdomar och vaskuliter
 • Beskriva långtidsprognos för barn med reumatisk sjukdom och hur komplikationer kan förebyggas
 • Identifiera indikation för intraartikulära steroidinjektioner
 • Beskriva val av analgesi vid smärtsamma procedurer
 • Redogöra för skillnaden mellan inflammatorisk och centraliserad smärta
 • Förklara betydelsen av teamarbete

Adolescensreumatologi

 • Ge ungdomar råd om livsstilsfrågor i relation till reumatisk sjukdom
 • Hantera bristande följsamhet (compliance)
 • Skapa rutiner för överföring till vuxenreumatologin (transitionsplan)
 • Diskutera skillnaden i vårdkultur mellan barn- och vuxenreumatologi

Informationen på denna sida är ett kursämne

Observera att informationen på denna sidan inte är en färdig kurs som det går att ansöka till, utan endast ett kursämne. Ett kursämne beskriver de kompetenser inom ett specifikt område som en ST-läkare förväntas utveckla genom att delta i en eller flera kurser. Kursämnen fungerar som ett utbildningsstöd för ST-läkare, handledare och kursarrangörer och syftar till att skapa goda förutsättningar för kompetensutveckling och utveckling av utbildningsinsatser under ST.

Är du däremot intresserad av Socialstyrelsens SK-kurser så hittar du dem på SK-kursers ansökningsportal 

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: