Barn- och ungdomsreumatologi

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska få kunskap om barnreumatologiska sjukdomars indelning, kliniska bild och förlopp samt faktorer som påverkar omhändertagandet av den vuxna patientens reumatologiska sjukdom inför vidare behandling i adolescens och vuxen ålder.

Målgrupp
Reumatologi

När i utbildningen
Sent

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till viss del: 12

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till viss del: c12

Målgrupp
Barn- och ungdomsmedicin

När i utbildningen
Sent

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till stor del: 9

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c9
Till viss del: c13

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

Basal barnreumatologi

 • Anpassa anamnesupptagning och undersökningsmetodik efter barnets psykiska och fysiska mognad
 • Bedöma sjukdomens symtom i relation till barnets psykiska och fysiska mognad inklusive tillväxt
 • Praktiskt utföra ledundersökning av barn
 • Beskriva verkningsmekanismer och indikationer för antireumatiska läkemedel
 • Anpassa farmakologisk behandling med hänsyn till barnets ålder och tillväxt
 • Tillämpa riktlinjer för vaccinationer i samband med immunreglerande behandling
 • Tillämpa vårdprogrammen för käk- och ögonengagemang vid juvenil idiopatisk artrit (JIA)
 • Diskutera differentialdiagnoser i samband med ledsmärta, hälta och ryggbesvär
 • Utreda och behandla akut artrit samt oklar feber (inklusive periodiska febrar)
 • Redogöra för klassifikation av juvenila idiopatiska artriter, systeminflammatoriska sjukdomar och vaskuliter
 • Beskriva långtidsprognos för barn med reumatisk sjukdom och hur komplikationer kan förebyggas
 • Identifiera indikation för intraartikulära steroidinjektioner
 • Beskriva val av analgesi vid smärtsamma procedurer
 • Redogöra för skillnaden mellan inflammatorisk och centraliserad smärta
 • Förklara betydelsen av teamarbete

Adolescensreumatologi

 • Ge ungdomar råd om livsstilsfrågor i relation till reumatisk sjukdom
 • Hantera bristande följsamhet (compliance)
 • Skapa rutiner för överföring till vuxenreumatologin (transitionsplan)
 • Diskutera skillnaden i vårdkultur mellan barn- och vuxenreumatologi

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: