Barn- och ungdomspsykiatri för ST-läkare i psykiatri

Syftet med ämnet är att utveckla kunskap om barn- och ungdomspsykiatriskt synsätt och att kunna arbeta med fokus på utvecklingsperspektivet och nätverkets betydelse.

Målgrupp
Psykiatri

När i utbildningen
Mitten

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till stor del: 8, 13, 15

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: a2, b1, b3, c8

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

 • Evaluera olika behandlingsmetoder och initiera samt utvärdera såväl psykoterapeutisk som farmakologisk behandling.
 • Känna igen vanliga barn- och ungdomspsykiatriska syndrom och skilja dessa från svårigheter som ligger inom normalvariationen.
 • Ta upp en barn- och ungdomspsykiatrisk utvecklingsanamnes och analysera den.
 • Dra slutsatser av resultaten av en barn- och ungdomspsykiatrisk utredning.
 • Samarbeta med familjen i bedömnings- och behandlingsarbetet.
 • Identifiera synergier i teamarbetet kring barnet eller ungdomen utifrån kunskap om de olika yrkesgruppernas kompetensområden.  
 • Se det enskilda barnets eller ungdomens situation i dess sociala sammanhang.
 • Tolka den påverkan det sociala sammanhanget har på barnet eller ungdomen.
 • Beskriva vilka konkreta insatser som barn- och ungdomspsykiatrin och övriga aktörer kan bidra med.
 • Förklara hur man med respekt och empati samtalar med barnet eller ungdomen och de närstående och anpassar sitt bemötande efter individens förutsättningar.
 • Tillämpa barn- och ungdomspsykiatriskt tvärvetenskapligt synsätt och då särskilt beakta utvecklingsperspektivet, förändringar av symtombilden över tid och omvärldsberoende systemiska faktorer.
 • Identifiera egna och samhälleliga etiska värderingar och analysera hur de påverkar mötet med barnet eller ungdomen samt kunna tillämpa barnkonventionens etiska grundprinciper.
 • Tillämpa lagstiftning som specifikt berör barn- och ungdomspsykiatri.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: