Barn- och ungdomspsykiatri för ST-läkare i psykiatri

Syftet med ämnet är att utveckla kunskap om barn- och ungdomspsykiatriskt synsätt och att kunna arbeta med fokus på utvecklingsperspektivet och nätverkets betydelse.

Målgrupp
Psykiatri

När i utbildningen
Mitten

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: a2, b1, b3, c8

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt HSLF-FS 2021:8
Till stor del: STa4, STb1, STc8, STc14

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

 • Evaluera olika behandlingsmetoder och initiera samt utvärdera såväl psykoterapeutisk som farmakologisk behandling.
 • Känna igen vanliga barn- och ungdomspsykiatriska syndrom och skilja dessa från svårigheter som ligger inom normalvariationen.
 • Ta upp en barn- och ungdomspsykiatrisk utvecklingsanamnes och analysera den.
 • Dra slutsatser av resultaten av en barn- och ungdomspsykiatrisk utredning.
 • Samarbeta med familjen i bedömnings- och behandlingsarbetet.
 • Identifiera synergier i teamarbetet kring barnet eller ungdomen utifrån kunskap om de olika yrkesgruppernas kompetensområden.  
 • Se det enskilda barnets eller ungdomens situation i dess sociala sammanhang.
 • Tolka den påverkan det sociala sammanhanget har på barnet eller ungdomen.
 • Beskriva vilka konkreta insatser som barn- och ungdomspsykiatrin och övriga aktörer kan bidra med.
 • Förklara hur man med respekt och empati samtalar med barnet eller ungdomen och de närstående och anpassar sitt bemötande efter individens förutsättningar.
 • Tillämpa barn- och ungdomspsykiatriskt tvärvetenskapligt synsätt och då särskilt beakta utvecklingsperspektivet, förändringar av symtombilden över tid och omvärldsberoende systemiska faktorer.
 • Identifiera egna och samhälleliga etiska värderingar och analysera hur de påverkar mötet med barnet eller ungdomen samt kunna tillämpa barnkonventionens etiska grundprinciper.
 • Tillämpa lagstiftning som specifikt berör barn- och ungdomspsykiatri.

Informationen på denna sida är ett kursämne

Observera att informationen på denna sidan inte är en färdig kurs som det går att ansöka till, utan endast ett kursämne. Ett kursämne beskriver de kompetenser inom ett specifikt område som en ST-läkare förväntas utveckla genom att delta i en eller flera kurser. Kursämnen fungerar som ett utbildningsstöd för ST-läkare, handledare och kursarrangörer och syftar till att skapa goda förutsättningar för kompetensutveckling och utveckling av utbildningsinsatser under ST.

Är du däremot intresserad av Socialstyrelsens SK-kurser så hittar du dem på SK-kursers ansökningsportal 

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: